02 mars, 2010

Tveksam till hemundervisning

Förra vecka deltog jag i en debatt om hemundervisning i Skolfront på TV. Jag representerade motståndet medan en engagerad mamma förespråkarna. Bakgrunden till debatten är att vi i förslaget till ny skollag skärper möjligheten att ha hemundervisning. Idag kan man få ha det av religiösa eller filosofiska skäl, men det tar vi bort nu. Däremot kan man fortfarande ha hemundervising om man deltar i filminspelningar, är sjuk, nyligen inflyttad och vill avsluta det gamla landets skola terminen ut exempelvis.

Jag medger gärna att det det inte är någon lätt fråga. Rent teoretiskt är det ju vad eleverna lär sig som är intressant, inte hur de lär sig. I den bästa av världar skulle det kanske kunna fungera så. Men världen ser inte ut så.

För mig handlar det om att trygga alla elevers rätt till en bra utbildning. Och den ska vara allsidig och heltäckande, inte bara handla om att lära sig läsa eller räkna. Kemi, religion, historiska skeenden ska också läras in och det tror vi görs bäst under en lärares ledning. Dessutom finns andra färdigheter och förmågor som är viktiga – samarbete med andra, träffa människor med annan bakgrund, presentation inför klassen – som man svårligen får hemma.

Ökade möjligheter till hemundervisning öppnar dörrarna till det som vi inte vill ha i Sverige. Slutenhet. Avståndstagande från samhället. Intolerans mot de som tycker annorlunda. Sekterism. Redan idag är det många invandrarflickor som inte får vara med på idrotten eller klassresor. Ibland är det diskussion om sex och samlevnad, religion och musik. Ska man få sköta det hemma hur som helst?

Jag tycker inte att skolan ska vara ett smörgåsbord där man tar vad man vill ha. Vi har skolplikt och en allsidig läroplan därför att vi tycker att det är viktigt att alla barn och ungdomar i Sverige växer upp till fungerande och demokratiska samhällsmedborgare. Tyvärr är det inte så att varenda förälder fungerar helt. De eleverna har också rätt till en bra skolgång. Skolan är också en plats där man kan kompensera för social bakgrund. Den dimensionen missar man med hemundervisning.

Man kan också vända på resonemanget. Varför är hemundervisarna så emot skolan? Det kan ju inte bara handla om sovmornar och att det ska bli en lång semester (som man såg i inslaget)? Om de gillar läroplanen – vad är det som de gör hemma som inte går att göra i skolan? Skolan är ju något mer än vardagsaktiviteter som att gå och handla (som vi såg i inslaget). Använd ert engagemang för att ändra på skolan inifrån i stället!

Som jag ser det så har behovet av hemundervisning minskat avsevärt de senaste åren. För det första har vi en läroplan som talar om vad som ska läras, vilka förmågor eleverna ska ha, inte hur det ska göras. Här finns oändliga möjligheter att variera undervisningen. För det andra har valfriheten ökat väsentligt. Friskolorna gör att det finns alternativ för alla, även religiösa, etniska, filosofiska och andra. Därför behövs inget undantag för detta längre. För det tredje skärper vi lagen när det gäller mobbning, trygghet och arbetsro. Skolinspektionen ska kunna döma ut böter och t o m stänga dåliga skolor. Rätten till extra stöd ökar.

Är vi då emot internationella konventioner och forskning? Nej. Det finns massor av konventioner som talar om allas rätt till undervisning, det garanterar vi dem. Forskningen finns i USA - som har ett helt annat skolsystem och samhälle än vi och det är svårt att jämföra. Med forskning kan man visa mycket. Jag har träffat Waldorfentusiaster som menar att forskningen visar att deras pedagogik är överlägsen. Och de som säger att betyg är skadliga, att valfrihet ökar segregationen och att valfrihet minskar segregationen... Det finns forskning som visar på lärarnas avgörande betydelse för elevernas prestationer.

Jag tycker också att det är lite skillnad på att vara förälder och lärare. Barn behöver bådadera. Lika lite som skolan och lärarna kan ta över föräldrarrollen, så kan föräldrarna inte ersätta bra lärare.

Den tveksamheten jag har handlar mest om vad modern teknik möjliggör. Distansundervisning fungerar och jag tycker att lagstiftningen borde vara mer tillåtande här. Men skillnaden mot hemundervisning är att den undervisningen leds av lärare.

81 kommentarer:

Tim Finucane sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Tim Finucane sa...

Mats,

Du skriver "Ökade möjligheter till hemundervisning öppnar dörrarna till det som vi inte vill ha i Sverige. Slutenhet. Avståndstagande från samhället. Intolerans mot de som tycker annorlunda."

Men det är det vi ju REDAN har i Sverige! Hela svenska samhället är indelat i olika skikt, inte ens svenskar är integrerade med varandra. Titta också bara på hur arbetsmarknaden fungerar för invandrare – den bygger på slutenhet och intolerans mot de som har utbildat sig annorlunda. Vi har som följd de mest utbildade taxiförare och korvkioskägre i hela världen.

Jag har coachat arbetslösa nu ett tag, varav två från utlandet. En hade 2 magistersexamina t o m och hade hjort allt för att komma in på ett jobb. BÅDA frågade mig "Vad gör jag för fel?" eftersom deras ansträngningar leder ingenvärt. Du gör ingenting fel, det är bara att du inte är svensk, svarade jag. För sanningen är (och forskning i detta område visar) att många svenska företag vill helst ha anställda som är svenska eller som uppför sig svenskt. Därför bygger hela SFI förberedelsen på att försvenska invandrare först innan de släpps ut på bete. Bara de blir tillräckligt svenska kan de bli accepterade. Och det gäller även för mig som kommer från England.

Har du inte sett filmen "Se upp för dårarna" och lärt dig någonting om den svenska intolleransen mot andra? Säger inte ”Svenska Institut för Rasbiologi” och "tvångssteriliseringar" (som ägde rum fram till 1974) någonting heller?

Vad gäller resultaten av hemundervisningen – varför inte kolla studier på människor som hemundervisades och som nu är vuxna för att se hur de klarade sig? Jag menar inte att de kommer alla att ha klarat sig bättre, bara att du som ansvarig beslutsfattare borde sätta dig lite djupare i frågan, innan du antar att den svenska skolsystemet täcker allas behov.

Till sist, Dr John Steinberg, författare av ca 30 böcker om inlärning (och bosatt i Sverige) har sagt vid flera tillfällen att INGEN har hittills kunnat koppla samman framgång i skolan med framgång i livet. Halva Beatles beståndet (Paul & George) gick i samma musikklass i samma skola, och både dömdes ut av läraren som talanglösa. Så vad vet experterna och beslutsfattare egentligen?

Förresten, har du hunnit titta på Sir Ken Robinson? Do schools kill creativity?

Mvh

Tim Finucane

Cina sa...

Kära Mats!
Tack för debatten häromdagen. Det som du är tveksam till regleras via den strikta insyn hemundervisning i Sverige kräver och att du är tvungen som hemundervisande att visa att du följer läroplanen - det är striktare insyn, vilket Rohus tycker är bra, vid hemundervisning än vid några andra skolor. Det finns dessutom inget sämre sätt än att välja hemundervisning om du önskar isolera dig - du har såväl myndigheternas ögon på dig som omvärldens. Repotaget som sändes visar bara en bråkdel av vad hemundervisning är. Den ser ut på betydligt fler sätt. Våra hu-barn träffar regelbundet en samlad hu-grupp idag o barnen har även en gemensam hemskoletidning där det ofta görs sammanfattningar, skriftliga redovisningar av flera olika fördjupningsarbeten mm. Dom har ofta både spontana och planerade muntliga redovisningar inför varandra och i andra fristående grupper i offentlig miljö. Som hemundervisande förälder måste du i varje årlig ansökan visa hur du lägger upp ämnerna o vilket material o böcker som används. Dessutom beskrivs arbetssättet. Efter varje läsår skall självklart förra läsåret också redovisas. Att välja en sådan utbildningsform o få den godkänd krävs naturligtvis högst engagerade föräldrar som också är måna om mer tid med familjen än gemene man i Sverige är. Vi är fortfarande en minoritet o även om intresset ökar så kommer det nog alltid vara så - precis som att alla föräldrar inte väljer tex Waldorf. De vi som hu-are har sett o ser är vikten av de nära relationernas betydelse för inlärningsprocessen o att kunna skräddarsy barnens utbildning ger garanterat strålande sociala resultat. Idag finns ingen sådan skola som kan garantera mina barn det - tyvärr!
Inga hemundervisare jag känner är för den sakens skull emot skolan! Snarare kan de skolor, som är öppna för samarbete, inspireras av vad nära relationer faktiskt spelar för roll vid inlärningsprocesser - detta finns stöd för även i den kvalitativa forskningen o också visar klass 9a-serien detta alldeles utmärkt. Du pratar om distansundervisning - det tycker jag med är ett bra alternativ men tyvärr finns det ingen sådan svensk grundskola idag bortsett ifrån Sofia distans som är från åk 6. Dock har det i forskning efter foskning visat sig att det inte spelar någon som helst roll ifall föräldrarna är lärarutbildade eller ej - det fungerar ändå vid hemundervisning. Det är hög tid för Sverige att börja titta närmare på vad det är som gör att det fungerar o ta den internationella evidensbasreade forskningen på allvar. Man kan helt enkelt inte bara strunta i fakta!! Jag ser också fram emot Sveriges första distansgrundskola. Varför inte kika närmare på Cloonlara School som dessutom redan har stor erfarenhet av hemundevisning?
Vänligen Cina

Rohus sa...

Ofattbart hur regering inte lyssnar eller ser.

Det är bara att konstatera: Regering ser inte sin befolkning. Ser inte vad de behöver. Representativ demokrati är ett skämt i Sverige.

Den som orkar, framför allt Mats Gerdau hoppas jag, kan läsa mer på http://www.hammarnejd.gr8.se/blog/index.php?op=ViewArti- cle&articleId=17&blogId=1
I min egen blog beskriver jag det vi ser oss nödgade att göra, politisk exil, på grund av läget som det ser ut idag.

Till riksdagens alla ledamöter: Det är inte för sent att stoppa denna odemokratiska och farliga trend hos regeringen. Rösta NEJ till propositionen med lagförslaget till ny skollag! Oavsett politisk färg.

Anonym sa...

Hej Mats. Vad förvånad jag blev över din medverkan på "fel" sida i skolfront! Jag trodde ju på dig när du skriver att du "slåss för" alternativ och mångfald inom utbildningens område. Jag hoppas bara att du kan sätta dig in mer i vad hemundervisning egentligen handlar om så att du kan se fördelarna med alternativ och mångfald på detta område. Kanske en studieresa till Danmark där man inte har "skolplikt" utan staten har undervisningsskyldighet?

Tobias Lindberg sa...

Jag får ursäkta för att detta är en lång kommentar men det som ska sägas är viktigt och är svårt att uttrycka mer kortfattat.

Du, Mats Gerdau, skriver i inlägget att förslaget till ny skollag inte går mot internationella konventioner eftersom rätten till undervisning garanteras alla elever. Där har du faktiskt helt fel. De internationella konventionerna som Sverige är bundna av garanterar nämligen inte bara barnens rätt till undervisning och utbildning utan de garanterar även föräldrarnas rätt att välja undervisning och säger att föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse ska respekteras.

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Artikel 26 punkt 3, står det att rätten att välja undervisning till barnen i första rummet tillkommer föräldrarna.

I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Artikel 2, står det att föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse ska respekteras.

Att som du säga att den svenska skolan idag med friskolor är så allsidig och objektiv at det finns alternativ för alla är verkligen att ha en inskränkt syn på vad det betyder att ha respekt för människors religiösa och filosofiska övertygelse. Dessutom visar det att du inte förstår hur breda begreppen religiös och filosofisk övertygelse är. Jag ska ta några exempel.

Den som tycker att det är fel att det finns ett tvång att deras barn ska befinna sig på en viss plats vid en viss ålder och lära sig vissa saker för att politiker och experter säger så blir kränkt i sin filosofiska övertygelse av den nya skollagen. Den som tycker att det är fel att det egna barnet ska behöva vistas med upp till drygt 30 andra barn som varken barnet eller föräldrarna har valt att vara med i ett klassrum det mesta av tiden när barnet utbildas blir kränkt i sin filosofiska övertygelse. Den som tycker det är fel att tvinga sitt barn att hålla på och lära sig vissa saker vid en viss ålder efter en läroplan som experter tagit fram utifrån vad som ska vara bäst för alla barn istället för att det egna barnet ska få hålla på med det som det just för tillfället är mest intresserad av så länge som det vill blir kränkt i sin filosofiska övertygelse. Den som tycker det är fel att barnet testas, bedöms, utvärderas och betygsätts av utbildade experter och att barnet långsamt vänjs med att det ska vara så blir kränkt i sin filosofiska övertygelse. Den som tycker det är fel att sitt eget barn tvingas att befinna sig separerad från den verkliga världens rika utbud av händelser och sociala kontakter instängd i en overklig teoretisk låtsastillvaro där de får läsa om den verkliga världen och ibland göra besök i den istället för att leva i och delta i den blir kränkt i sin filosofiska övertygelse.
Som jag sa är detta bara några exempel, exempel som jag själv tycker är viktiga. Jag skulle kunna ta upp fler exempel och andra skulle kunna ta upp exempel som jag inte ens har tänkt på. Jag har inte alls nämnt alla de exempel där den religiösa övertygelsen kränks eftersom jag själv är ateist men bara för det innebär det inte att jag inte förstår att även den religiösa övertygelsen kränks på ett likartat sätt som den filosofiska av skolplikten. Det viktiga är dock att detta som jag tog upp är exempel på filosofisk övertygelse som kommer att kränkas om förslaget till ny skollag antas och ändå påstår du att inga typer av religiös eller filosofisk övertygelse kommer att kränkas. Eller menar du kanske bara sådana typer av övertygelse som du själv tycker är viktig.

Fortsättning följer i nästa kommentar.

Tobias Lindberg sa...

Fortsättning på tidigare kommentar.

Självklart finns det övertygelser hos enstaka föräldrar som inte är bra för barnet och där det är så måste samhället ingripa på olika sätt, kanske kan föräldrarna påverkas att ändra sig, kanske måste deras rätt att hemundervisa tas ifrån dem. Detta är dock något man ska göra i det individuella fallet och hur man agerar ska utgå från vad som är bäst för just det barnet eftersom inga barn och inga familjer är som andra, alla är unika. Detta möjliggörs genom den lagstadgade insynen som samhället har i familjer som hemundervisas.
Att tro att man kan förbättra skolan så att föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelser inte kränks är naivt. Du nämner lagar om mobbning, trygghet och arbetsro samt att det ska kunna utdömas böter och dåliga skolor ska kunna stängas. Förutom att dessa åtgärder inte kommer att vara så effektiva som du tror, de är de aldrig, så rör dessa åtgärder bara en liten andel av alla de orsaker som gör att många föräldrar är oroliga över sina barn skolan och som gör att vissa inte ens vill att deras barn ska behöva tvingas att vistas där.
I texten i högermarginalen som berättar om dig själv skriver du att du tycker att det ska finnas alternativ och mångfald och i detta inlägg förstår man att du är orolig för att vissa barn ska råka illa ut om man tillåter hemundervisning. Om du verkligen menar allt detta och dessutom tycker att Sverige ska respektera de mänskliga rättigheterna, vilket jag tror du gör, så borde du istället för att förbjuda hemundervisning lägga din energi på att förbättra samhällets stöd till de föräldrar som vill att deras barn ska hemundervisas. Det borde finnas mängder av varianter på hur en utbildning borde kunna se ut, allt från kommunal skola till hemundervisning, och oavsett hur ett barn får den borde barnet och dess föräldrar erbjudas så mycket stöd det bara går.
Kom ihåg att utbildning inte är samma sak som skola, de mänskliga fri och rättigheterna säger att alla har rätt till undervisning och utbildning, inte att alla har rätt till skola. Kom ihåg att det inte är samma sak att hemundervisa som att undervisa en hel klass, bara för att en förälder inte skulle kunna undervisa en hel klass lika bra som en utbildad pedagog så innebär inte det att den inte kan göra ett lika bra eller bättre jobb att undervisa sitt eget barn. Kom ihåg att bara för att barnet inte befinner sig i skolan så betyder inte det att det inte har tillräckligt med sociala kontakter, snarare får de faktiskt fler och mer varierade kontakter som kommer från det verkliga livet, och möjligheten att träffa människor med annan bakgrund samt möjligheten att träna förmågor som att tala inför andra finns i överflöd i det verkliga livet och de möjligheter som där finns med släktingar, grannar, folk från lokalområdet, deltagande i föreningsliv och mycket annat.

Fortsättning på nästa kommentar.

Tobias Lindberg sa...

Fortsättning från tidigare kommentar.

Sanningen är att det är ni, förespråkare för skolplikten, som stänger in och segregerar barnen. Ni tvingar dem att läsa om livet i stället för att delta i det. Detta vet barnen, de känner att det de gör i skolan inte är på riktigt, att det är oviktigt, och det är detta som gör att så många barn och speciellt, ungdomar, är så ointresserade. De vet att de måste göra det som skolplikten tvingar dem för att senare, när de äntligen anses vara vuxna nog, får en chans att bestämma själva, får en chans att delta i och bidra till samhället istället för att som nu känna sig som en belastning. Genom att tvinga dem in i skolan så hindrar vi barnen och ungdomarna att bli det mesta de kan bli och vi berövar samhället på en vitalitet och idérikedom, en resurs, som vi inte har råd att stänga in utan istället borde släppa fri.
Slutligen vill jag säga att det finns ett stort demokratiskt problem med att staten, kommuner och myndigheter bestämmer vad och hur barn och ungdomar ska lära sig. På detta sätt får det styrande etablissemanget en möjlighet att på ett avgörande sätt påverkar sina egna framtida väljares åsikter och sätt att tänka. Vem säger att vårt samhälle alltid kommer att se ut som idag, om etablissemangets möjlighet att påverka varje människa redan idag är så stor så kommer det snabbt bli en mardröm om mer odemokratiska krafter kommer till makten. Då man begränsar alternativen på det sätt som görs i och med skolplikten minskar man också den mångfald som är så viktig för att ett samhälle ska kunna ha motståndskraft i tider då odemokratiska krafter trycker på.

Jenny sa...

Att likställa hemundervisning med isolation, slutenhet och bortvändhet från samhället är en vanlig fördom. Men de allra flesta som stöter på hemundervisning på något sätt; träffar en hemundervisande familj, diskuterar saken med en hemundervisare eller läser på om ämnet, ändrar snabbt uppfattning. Hemundervisning är inte alls knutet till hemmet så som skolundervisning är knutet till skolan. För en pedagogiskt motiverad hemundervisande familj är alla delar av livet undervisning. Som inslaget visade sker inlärning förutom hemma också på fiket, biblioteket, i affären, hemma hos mormor, hos en kompis, på ett museum, listan kan göras oändlig. Lägg sen till insynen från skolan (där aktuella kontaktpersoner snabbt skulle upptäcka om barnen isolerades, undanhölls kunskaper osv). Då ser man snabbt att hemundervisning inte på något sätt kan likställas med isolering och slutenhet. Och de eventuella fall där hemundervisningen missköts kan snabbt upptäckas och förhindras om kommunerna tar sitt ansvar. Och detta redan i dagens gällande lag.

Cina sa...

Hej igen Mats!

Vill bara lämna en rättelse:
Distansskolan jag tipsar om heter Clonlara school, se nedan länk:

http://www.clonlara.org/

Vänligen Cina

Karin sa...

De engagerade hemundervisarna är duktiga på att tala för sin sak. Det gör mig glad och hoppfull. Själv har jag ingen egen erfarenhet av hemundervisning av barn i skolåldern, så jag känner mig ovan i den debatten. Däremot har jag stor egen erfarenhet av hempedagogik av barn i förskoleåldern, d.v.s jag var hemma med barnen när de var små. Jag ser hemundervisning som en mycket eftersträvansvärd fortsättning på den tillvaron, för både stora och små. Det var aldrig aktuellt för vår familj med hemundervisning, men barnet i mig önskar av hela mitt hjärta, ända inifrån inälvorna att jag hade fått växa upp på det viset, tillsammans med min ursprungsfamilj. Jag var ett välanpassat barn i skolan, med kompisar, lätt för inlärning, bra betyg och talade "samma språk" som lärarna (medelklass). Ändå kan jag inte säga att jag har fått med mig någonting gott från skolan. Skolan stal min barndom. Jag tänker på allt jag hellre lagt min energi på och på allt som kom vid fel tillfälle, då varken mognad eller intresse fanns. Därför får jag kalla kårar och mår fysiskt illa av att läsa Mats Gerdaus blogginlägg. Jag kan inte förstå det! Jag som har högaktat Mats för hans fantastiska engagemang för valfrihet för barnfamiljer. Vad har hänt? Är det samma person? Snälla Mats, du måste tänka om. Sverige får inte slå in på en väg som kränker de mänskliga rättigheterna så fundamentalt. Jag känner mig fullständigt rådvill inför höstens val. Jag tycker att Alliansen skött sig bra på många sätt, och kan inte tänka mig att rösta rött, men med detta antidemokratiska steg i skollagsförslaget blir det omöjligt att rösta på Alliansen. Ska jag ligga på sofflocket eller hur ska jag göra?! Detta är en mardröm...

CCM Warren sa...

An Independent Study and Critique of the Swedish Government's Proposed New Legislation Banning Homeschooling

http://sites.google.com/site/homeschoolinginsweden/articles-additiona/download-main-article/HSCCMW.pdf?attredirects=0

Mats Gerdau sa...

Tack för intressanta inlägg!

Jag tycker att Cina och Tobias argumenterar lite mot varandra, trots att båda gillar hemundervisning. Cina säger att man självklart ska följa läroplanen och ha en fungerande inspektion. Tobias säger att politikers beslut om vad man ska lära sig (=läroplan) är en kränkning av mänskliga rättigheter. Det är den inställningen jag är rädd för. Då garanterar man inte alla barn och ungdomar rätten till utbildning.

Min bild är tyvärr inte att uppföljningen av hur hemundervisningen fungerar idag är särskilt bra, men det ska jag sätta mig in mer i. TV-reportaget visade dock att rektorn hade svårt att kontrollera kunskaper där det inte finns nationella prov och egentligen inte visst hur det gick.

Risken är också att det blir för bokstyrt - trots att läroböckerna inte är alltid är så bra.

Och så alla de vardagsaktiviteter som man gör i hemundervisningen - de är säkert lärorika och bra. Men allt detta gör man väl som förälder med små barn ändå? Besöker mormor, går på museer, handlar, skogsutflykter, idrottar? Det tillhör ju familjevardagen och jag tycker inte att det kan ersätta lärarledd undervisning. Det är ju inte så att endast hemundervisade barn lär sig i sådana situationer - det gör väl alla?!

Jag blir också lite förvånad över att ingen ser risken för isolering. Det är väl ingen hemlighet att vissa vill undandra sig samhäller och inte vill att barnen ska delta i all undervisning. Är det okej att inte delta i musikundervisningen m h t att det strider mot religionen? Är det okej att tjejer inte får träffa killar eller vara med när det är sex och samlevnad?

Tobias Lindberg sa...

Cina menar väl antagligen att man ska följa vad den nuvarande svenska lagen säger om hemundervisning, dvs att man ska följa den svenska läroplanen, uppnå kunskapsmålen och erbjuda tillräcklig insyn.

Det jag diskuterade var vad de internationella konventionerna säger om undervisning, utbildning och föräldrarnas rätt att bestämma utifrån sin religiösa och filosofiska övertygelse. Jag skrev inte vad jag skulle göra om jag hemundervisade mina barn. Skulle jag hemundervisa mina barn så skulle jag självklart följa de regler som gäller i Sverige även om de inte fullt ut följer de internationella konventionerna.

Det är nämligen så det är, inte ens den nuvarande svenska lagstiftningen följer de internationella konventionerna. Enligt dessa ska man inte ens behöva följa någon av experter eller politiker fastställd läroplan. Se tex den så kallade Unschooling-rörelsen i USA som är en variant av hemundervisning.

Att det skulle behövas en läroplan för att garantera barn och ungdomar rätten till utbildning är såklart helt fel. Det går självklart att bedöma om utbildningen är stimulerande och givande för ett barn och följer barnets vilja även utan en läroplan att bocka av framstegen mot. Det som garanteras av de internationella konventionerna är rätten till utbildning, inte vad barnen och undomarna ska lära sig.

Du borde verkligen sätta dig in mer i detta ämne.

Tobias Lindberg sa...

Jag måste även kommentera det du skrev i din kommentars sista stycke. Du skrev:

"Jag blir också lite förvånad över att ingen ser risken för isolering. Det är väl ingen hemlighet att vissa vill undandra sig samhäller och inte vill att barnen ska delta i all undervisning. Är det okej att inte delta i musikundervisningen m h t att det strider mot religionen? Är det okej att tjejer inte får träffa killar eller vara med när det är sex och samlevnad?"

Just sådant är det som insynen ska förhindra. Sker detta så ska dessa föräldrar fås att ändra sig och om de inte ändrar sig så tas rätten att hemundervisa sitt barn ifrån dem. Det är dock inte argument att ta bort rätten att hemundervisa för alla.

Det du säger är att bara för att vissa missköter sig så ska ingen få hemundervisa. Det är lika dumt som att säga att bara för att vissa missköter sig som föräldrar så ska alla föräldrar förlora vårdnaden om sina barn.

Elza sa...

Det är klart att det alltid finns en risk för att en del familjer drar sig undan, eller att någon förälder undanhåller kunskap från sitt barn som det skulle behöva eller må bra utav.
Det finns också en risk att folk dricker alkohol och sedan kör bil. En risk att de som kör bil kör för fort. En risk att förtroendevalda politiker sviker det förtroende de fått t ex genom att utnyttja sin position för egen vinning eller genom att fatta beslut som inte är bra för folket. Ändå avskaffar vi inte alkohol- eller bilförsäljningen i Sverige. Vi fortsätter att tillåta att generation efter generation sätter sig bakom ratten och kör, trots att vi VET att det medför olyckor. Trots att vi VET att en del kör påverkade, att alla inte håller hastigheten och att människor omkommer, varje månad, p g a detta. Av någon anledning anser vi det vara naturligt.
Vi fortsätter med systemet med förtroendevalda politiker trots att vi även där vet av erfarenhet att alla inte håller måttet. Att att de hittills fattat en hel del beslut som visat sig vara mindre bra. Beslut som i det långa loppet kanske påverkat vårt folk att bli mer avståndstagande och intoleranta mot dem som tycker annorlunda...
Kanske diktatur vore bättre, om vi bara kunde hitta en perfekt despot, som vi kunde vara säkra på ville oss väl, och bara fattade beslut som var bra för folket...
Inte kan man väl tro en sådan sak om föräldrar i allmänhet - att de allra, allra flesta av oss faktiskt vill våra barn väl och gör allt i vår makt för att fatta bra beslut när det gäller deras vardag, deras utbildning och deras framtid.
Tur att vi har Staten som räddar barnen undan de hemska föräldrarna!

Karin Viden sa...

Hemundervisning är en livsstil...en väldigt bra och trevlig sådan. Hemundervisningens motståndare ser en isolerad och sluten undervisningsform framför sig och detta måste ju helt enkelt bero på att man själv har ganska dålig erfarenhet av relationer och gemenskap utanför skolinstitutionens och andra institutioners ramar. Man har svårt att se att det finns människor som har ett engagerat liv både socialt, kunskapsmässigt mm trots att de hittat en något alternativ väg, och detta bevisar bara hur enkelspårig och isolerande vanlig skolgång faktiskt kan vara för en människa. Hon ser till slut inte vilka möjligheter som faktiskt finns utanför det institutionella samhället.

Jonas Himmelstrand sa...

Bäste Mats,

Vi har träffats. Du är en klok politiker som tidigt förstod vårdnadsbidraget. Men varför vill du begränsa en mänsklig rättighet med okunskap?

Vi är överens om alla barns rätt till utbildning och att växa upp till demokratiska samhällsmedborgare. Men du saknar respekt för forskning i ditt inlägg. Följande är rimligt säkra fakta:

Hemundervisade barn når kunskapsmålen minst lika bra, eller bättre, jämfört med skolbarn - även i jämförelse med bättre amerikanska privatskolor. Särskilt i läsning, skrivning och läsförståelse excellerar hemundervisade barn. Sämst är de i matematik, där de "bara" är lika bra som skolbarn. Barn till lågutbildade föräldrar lyckas bättre om de hemundervisas av föräldrarna än om de går i skolan! Häpnadsväckande, men möjligt att förklara. Hemundervisade barn utvecklas minst lika väl socialt som skolbarn enligt en framstående amerikansk vetenskaplig tidskrift. Vi som hemundervisar ser detta varje dag. Hemundervisade barn välkomnas på amerikanska universitet, även de mest prestigefyllda, därför att de har högre studiemotivation och bättre studiedisciplin. Hemundervisade barn är som vuxna mer engagerade i samhället, röstar oftare i allmänna val, startar oftare egna företag, deltar oftare i föreningar och volontärverksamhet - ja, de uppfyller i högre grad än skolbarn de sociala mål som svensk läroplan föreskriver. Även detta kan låta häpnadsväckande men går att förklara.

Modern utvecklingspsykologi kan förklara en hel del av dessa fenomen. Läs gärna den kanadensiske psykologen Gordon Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv". Neufeld visar att ett demokratiskt sinnelag inte kan läras in, utan är en psykologisk mognadprocess som kräver en emotionellt trygg miljö dominerad av kärleksfulla vuxna. Tyvärr kan sällan dagens skolor erbjuda detta, utan många elever knyter istället an till varandra, s.k. jämnåriganknytning, med mer eller mindre negativa resultat som följd.

Du skriver "...tyvärr är det inte så att varenda förälder fungerar helt". Du glömde att skriva att tyvärr inte heller varje skola fungerar helt. På basis av vad jag hört från människor ute på fältet i skolan menar jag att det är en rimlig hypotes att det finns procentuellt fler föräldrar som fungerar väl än det finns skolor som fungerar väl. Du nämner olika farhågor för hemundervisning. Men många har också rättmätiga farhågor för skolan. Och i båda fallen finns insyn och möjligheten att stänga en skola eller dra in ett tillstånd för hemundervisning. Men du stänger inte alla skolor för att ett fåtal inte sköter sig, eller hur?

Några exempel på vad man kan göra hemma som man inte kan göra i skolan: Ge din barn en stabil emotionellt närande vuxenanknytning. Helt individualisera undervisningen - varje lärares dröm. Förverkliga alla pedagogiska nytänkares vision, en inlärning som helt bygger på barnets inre motivation. Ge ditt barn kontakt med barn i fler olika åldrar. Låta ditt barn få flera nära kontakter med vuxna, från mer skilda bakgrunder - du anar inte hur skilda bakgrunder bara vi hemundervisare kommer ifrån. Klara av undervisningen på 2-3 timmar om dagen, eftersom du slipper den spilltid som finns i skolan - tid som kan användas för fördjupning i något man brinner för - och hemundervisade barn har stor aptit på lärande. Har du barn med stor känslighet kan du erbjuda en lugnare och mer stressfri miljö - vilket kan vara en förutsättning för vissa barns lärande.

I FN:s människorättsdeklaration står inte bara "rätt till utbildning" utan även att utbildningen i första hand ska väljas av föräldrarna. Du ska också veta att FN:s speciella talesperson om rätten till utbildning uttryckligen nämner att hemundervisning är ett gilitigt undervisningsalternativ inom begreppet rätt till utbildning. Den nya skollagen kommer att ge Sverige kritik från FN. Det är dags att göra en s.k. kovändning i frågan.

Jonas Himmelstrand, ordförande i Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Unknown sa...

Hej Mats,
Jag gillar det du skriver: "Med större frihet och mer fokus på outcome tror jag att vi når dit. Med mer IT och individualisering kan vi också få den modernaste skolan i världen."

Synd att du inte ser att det är just det vi hemundervisare står för!

Du skriver också:

"Jag brinner för att våra barn och ungdomar ska få en så bra start i livet som möjligt. För mig handlar det om att skapa stor valfrihet för eleverna. Det finns inte en skola som passar alla, men alla ska hitta en bra skola som passar just honom/henne. Då krävs alternativ och mångfald."

Javisst är det så! Och utbildning utan skola bör ingå bland alternativen om vi tar mångfalfd på allvar.

Jag undrar om du har tänkt på vilket spännande experiment det är som pågått inom hemundervisningsrörelsen i många år nu i Sverige, men framför allt utomlands. Är du inte nyfiken på vad det finns för samhället att lära av detta nya friska initiativ?

För att du ska få en rättvisande bild av vad utbildning utan skola kan ge och hur det kan fungera så räcker det naturligtvis inte med några minuters TV-inslag. Det är klart att alla föräldrar går och handlar med sina barn. Det är ju inte poängen. Det är själva läroprocessen i vardagen som är intressant. Och att beprövad erfarenhet visar att den ger så mycket mer än många tror. Vi tror att barn behöver traggla in saker under professionell pedagogisk ledning och efter en särskilt uttänkt plan, när de i själva verket instinktivt suger i sig kunskap hela tiden efter sin egen inre plan. Barnets egen inre plan är en förälder normalt sett mer förtrogen med än vad en lärare (som har den ohyggliga uppgiften att hantera 20-30 barn samtidigt) någonsin kan ha, oavsett ambition, fallenhet och utbildning.

På en punkt måste jag tyvärr också säga att du har direkt fel. Det stämmer inte att det idag finns skolor för alla smaker och inriktningar. Då har du inte besökt svensk landsbygd. Här finns snart inga skolor alls inom flera mils omkrets efter den massiva nedläggningen av landsbygdsskolor. Någon valfrihet utifrån filosofisk och religiös övertygelse är inte att tänka på på mindre orter.

Hemundervisning är inte bara föräldrar som undervisar hemma, som man kunde få bilden av i reportaget. Den sker i samspel med andra vuxna och barn, släkt, vänner, resor, kursverksamhet, barnens egna självständiga projekt och att barnen har mer tid för introspektion då de kan styra över sin egen tid och inte behöver jäkta i ett schema. Det leder till mer orginalitet och bättre utnyttjande av de unika inre resurserna hos varje individ. Det är ett sant liberalt/moderat projekt!


Hillevi

Nina sa...

Hej Mats!
Intressanta tankar har framförts. Jag vill lägga till några till. De är inte mina egna, men jag tycker att det är fascinerande vad man kan komma fram till i en doktorsavhandling som handlar om folkskolans införande i Sverige. Jag tycker det är intressant även om jag politiskt ligger åt det blå hållet och detta helt klart skrivits med röd inspiration.
Håll till godo:

Historikern Lars Petterssons doktorsavhandling, "Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham"* (Uppsala 1992), är ett försök att förklara den process som ledde till införandet av den svenska folkskolan 1842.
...Pedagogiken i 1842 års folkskola hade engelsk förebild. Det är här inflytandet från Bentham och de brittiska utilitaristerna kommer in. De ville inrätta och reformera fabriker, fängelser, skolor och arbetshus enligt en industriell modell byggd på rationalitet, individualisering och total övervakning. För skolorna uppfanns den så kallade växelundervisningen.

Den kännetecknades av mekaniskt upprepande, utantillrabblande och disciplinär drill, av att en enda lärare via ett antal utvalda elever, "monitörer", kunde undervisa ett mycket stort antal elever och av elevernas individuella uppdelning och ständiga positionstävlande. Det var inte kunskaper och färdigheter som skulle läras in, det var ett visst beteende. Formerna var viktigare än innehållet. Att kvalificera arbetskraften till vissa yrkesfärdigheter var det inte fråga om, och de tidiga fabrikerna efterfrågade knappast heller sådant.

Det säger sig självt att självständiga medborgare inte var målet. Det var en disciplineringsmetod, som i första hand hade kommit till för att bryta barnens vilja och anpassa dem till fabrikernas rutinarbete.

...Skolan finner ändå till slut sin form och sin funktion i samhället som ett separerande och segregerande instrument. Barnen skiljs från familjerna, produktionen skiljs från reproduktionen precis som arbetaren skiljs från arbetsprodukten. Och denna grundläggande funktion har skolan kvar än i dag.

http://www.socialisten.nu/pol/utb/folkskolan_52.shtml

Mvh Nina, som gärna vill fortsätta rösta blått

Anonym sa...

Har varit Moderat i min tanke ända sedan jag började tänka själv. Har således också alltid röstat på de blå - i både med & motvind. En av de saker som gjorde att jag tidigt tog ställning var just Moderaternas syn på människan - hon måste få bestämma mer om sitt eget liv.
Efter att ha sett på inslaget i TV, och även läst denna blogg kan jag bara konstatera att Moderaterna vuxit ifrån sida ideal.
Någon gång på 70-talet så sa kvinnoförbundet inom Socialdemokratin - inför ett val - att föräldrarna ska inte behöva fundera på deras barn när de jobbar, det ska vi lösa åt dem. Deta innebar också att de flesta privata dagmammor som då fanns, försvann.
Just de "gamla" moderaternas syn på människan - "jag får faktiskt bestämma själv" verkar nu vara ett minne blott.
Om de som vill bedriva hemundervisning har nödvändig kunskap - låt dem fortsätta. Det är en rättighet, inget annat. Skall naturligtvis ske med full insyn från skolan.
Om jag är besviken? Mycket.
Kan tillägga att jag personligen inte har vare sig intresse eller kunskap att undervisa mina barn hemma så jag pratar inte utifrån eget ego.
Känner familjen mycket väl, som reportaget handlade om, och jag kan inte påminna mig om att jag träffat en ung kille med en så klipsk hjärna som just lilla Simon.
Har följt honom sedan han föddes - tagit del av hans frustration över hur han tyckte skolan fungerade - fått ta del av hans smarta hjärna och kunskap som på många områden är nästa "skrämmande" hög.
Då Sveriges styrande nu inte vill tillåta "åsikter som inte passar de storebror", har vi förlorat familjen Hammarnejd då de flyttat till Åland.

Karin sa...

Till Anonym som varit moderat. Jag känner på precis samma sätt. Har själv varit moderat, men övergav dem när de började visa upp sitt nya ansikte. Människor med frihetsideal har ingenstans att ta vägen med sin röst längre. Det är en skrämmande utveckling, att föräldrar inte längre har en rimlig chans att se till sina barns bästa. Barns bästa kan mycket väl ligga utanför de snävt uppsatta koncensusnormerna.

Sarah sa...

Man blir besviken av att se demokratin, mänskliga rättigheter och valfriheten försvinna på det sättet. Jag som trodde att diktaturens tid var förbi. Själv kommer jag från tyskland. Där infördes det ett förbud mot hemundervisning under Hitler. Förbudet finns fortfarande kvar trots FN-konventioner, studier som beviser hur framgångsrik barn hemundervisas in andra länder o.s.v.. En tysk familj fick nyligen asyl i USA därför att de blev förföljd pga. hemundervisning. Jag var glad att nu få bo i ett land där jag har valfrihet i utbildningsfrågor till mina barn. Men antagligen blir det inte så. Kanske flyttar vi vidare till Danmark. Det behövs ju läkare överallt.
Jag tycker det är märkligt, att en tvång kallas för rättighet. Kan man tvinga på någon en rättighet mot sin vilja? I all ära, men tvång och plikt är inte detsamma som rättighet.
Och sedan du vill vara säker på att alla barn får allsidig och neutral kundskap, hur kan det komma, att politiker som du får bestämma i ett ärende där de har ingen kundskap och erfarenhet i? Vem kontrollerar att politiker har tillräcklig med kundskap i de ärenden de tar hand om? Det verkar så att ni vill inte lära er hur hemundervisning i praktiken fungera, t.ex. genom läsning eller att vara med om en vanlig dag hos en hemundervisande familj. Istället har ni redan bestämmt er vad som är bäst för alla. Var det inte taktiken dem röda använder si av? Att ideolgin, tron och fördomer avgjorde vilken väg alla skulle gå?
Man vet faktiskt inte längre vem man ska välja.
Jag är besviken.

Anonym sa...

Det ät tragiskt, precis som flera andra säger, att det inte längre finns något parti som står upp för individen. Jag (och min familj) har redan tvingats flytta till en annan kommun för att få vara ifred och hemundervisa. Nu tvingas vi kanske att lämna landet... Vad tänker politiker och makthavare på? Vad tänker du, Mats? Detta är inte att stå upp för valfrihet, nytänkande och respekt för den unika människan! Nej, det blir svårt att rösta i nästa val, tydligen har vi fått "demodiktatur" istället för demokrati!!

Unknown sa...

Jag tycker att den svenska skolan är bättre än sitt rykte, men det återstår ändå en hel del innan vi håller världsklass. Med större frihet och mer fokus på outcome tror jag att vi når dit. Med mer IT och individualisering kan vi också få den modernaste skolan i världen.

Att det här är din "paroll" gör mig helt matt. Jag är en 26 årig specialpedagog (i brist på bättre benämning) med stor insyn i både den vanliga skolan samt i hemskolevärlden. Dels har jag själv lämnat skolan relativt nyligen och har tre yngre syskon som går i skolan medan mina två äldre systrar jobbar inom skolan en som mellanstadielärare och den andra som skolbibliotekarie. Och dels har jag jobbat i fyra familjer (2 i Sverige, USA, och Costa Rica)som gör hemskola i olika former. Jag törst påstå att jag har en helt unik insyn i dessa frågor och vilken problematik som uppstå inom de respektive systemen.

Du skriver "Jag tycker att den svenska skolan är bättre än sitt rykte, men det återstår ändå en hel del innan vi håller världsklass."

Jag säger fel, den har ett bättre rykte än den förtjänar! Dessa demokratiska medborgare som skapas där, kan du vänligen peka ut dem för mig för att de flesta jag träffar är relativt obenägna att engagera sig i samhället. Jag pratar om min generation här! De jag träffar på daglig basis. All denna religionskunskap och dessa historiska skeenden och sex och samlevnad? Den tror du på allvar att eleverna tar till sig på DJUPET? Fel igen, de lär sig det tills nästa prov och nästa och nästa. De tillåts aldrig att få fördjupa sig i det ämne de är intresserade av utan stressas vidare till nästa prov (läs gärna socialstyrelsens undersökningar om ungdomars hälsa, hur mycket oro, depression och huvud/magvärk har ökat). Och även om något fångar deras intresse så är de alldeles för trötta efter skoldagens slut att de inte vill ta i en bok! Och den eftersträvansvärda sexualundervisningen sker förmodligen på ett mer konkret sätt bakom en toadörr på klassfesten än under biologitimmarna, det kan du ta dig en pris snus på. (Som man sa på Mozarts tid, något jag lärde mig idag av ett hemundervisat barn på 11 år!)

Jag håller dock med dig om att det krävs mer för en skola i världsklass. Men inte att det ska ske på det sätt som du förespråkar!

"Med större frihet och mer fokus på outcome tror jag att vi når dit."

Nu kom vi till den riktiga skrattfesten, och sen att du blir lite härligt international är ju bara såå härligt.Det här med frihet till exempel, vet du vad det betyder? Tydligen inte så därför tänkte jag berätta det för dig.

Frihet: att inte vara fängslad och att få leva sitt liv som man önskar.

Unknown sa...

Forts...

Något som moderaterna tidigare stått för men som nu tydligen blivit förvisat från agendan?

Nu till den här outcome parat med lite individualisering och en nypa IT så tror Mats att vi "fåer en riktiegt moedärn skoela" (läs gärna med amerikansk brytning.

A, det skulle man ju kunna tro. Men nu är det så att problemet är att våra barn och ungdomar skriker efter att bli SEDDA och RESPEKTERADE av ENGAGERADE VUXNA. Som har tid och energi att se, lyssna och vara närvarnade med barnen.

Vaddå mera IT. Som om det inte räcker med två timmar MSN och sex timmar W.O.W och 20 sms på det???

Dra nu upp huvudet ur sanden Jan och Mats och se vår verklighet. Skolan idag kan absolut bli bättre, det krävs mer pengar till skolorna, fler vuxna per elev, en trygg, lugn, ostressad miljö där föräldrar och lärare jobbar tillsammans för att lära våra barn.Med mera. Hör gärna av dig om du vill veta mer konkreta exempel på hur det här ska gå till. Det står jag gärna till tjänst med!

Tills denna miljö är uppnådd. Inse att hemskola är ett fullgott alternativ (läs ofta bättre) till den vanliga skolan och är en mänsklig rättighet som inte vi svenskar inte ska gå och tumma på. Om vi vill ha vår värdighet som demokrati kvar vill säga.Tillåt hemskola nu och låt dessa fantastiskt engagerade föräldrar få fortsätta att vara med, undervisa och älska sina barn istället för att behöva lägga sin dyrbara tid på att tjafsa med er!

Soliga hälsningar från

Karna Eriksson

Tamara sa...

Hej Mats!
Är du medveten om att den nyvarande lagan tillåter hemundervisning om man har synnerliga skäl och kan erbjuda ett fullgott alternativ till sina barn?

Är du medveten om att den lagen inte efterlevs av många kommuner i Sverige bland annat Stockholm kommun? Här är ett väldigt upprörande exempel:http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1484183

Berätta gärna hur du tänker kring den här familjen, om synnerliga skäl inte gäller för dem vem gäller det då för under nyvarande lag?

Med vänliga hälsningar
Tamara
Tamara

Tamara sa...

Hej igen,
Jag skrev fel. I den nyvarande skolagen behövs inga synnerliga skäl. Ändå får alltförmånga hemundervisare kämpa med näbbar och klor för att få göra det de vet är bäst för sina barn.

Snälla skulle du kunna se till att nuvarande lagen efterföljs NU !!!!
Sedan kan vi diskutera dina planer på ändringen i den kommande lagen.

Vad vet du egentligen om hemundervisning?
Vad har du läst i ämnet (det finns enormt mycket att läsa, både böcker och forskningsrapporter).
Vilka människor har du träffat som har gjort hela sin skolgång i hemundervisning?

Du är politiker och det är din uppgift att ta reda på saker grundligt och vara välinformerad! Det är det du får betalt för. Vi föräldrar som gör hemundervisning får inte betalt för att sitta vid våra dattorer och undervisa dig i vad hemundervisning är för något. ROHUS gjorde ett enormt arbete med att skriva ett remissvar på skollagsförslaget. Flera människor lade ner hela sitt sommarlov på att skriva och bearbeta materialet som lämnades in. Ingen fick någon lön. Fast ni politiker får lön!!!

Enligt vad jag har hört har utbildningsdepartementet knappt läst remissvaret eller deffinitivt inte tagit något intryck av det. Jag rekommenderar att du läser den på ROHUS hemsida. Det verkar vara samma i rättegångar: att man inte alltid verkar läsa materialet som skrivs av vanliga medborgare.

Jaha du, mycket jobb för dig framöver. Men känn dig tröstad. Vi är många som jobbar häcken av oss för att se till att Sverige förblir ett demokratiskt land. Välkommen in i gänget!

Från en passionerad och mycket kärleksfull
mamma Tamara

Anonym sa...

Man har hört alltför många genom gå skolan med en klump i magen det är inte ett sunt lärande det bygger på .
Hur många ungdomar har ett leende på läpparna i dag nej det är få de känner sig pressade mår dåligt och tycker att de passar inte in vad blir det av vårt samhälle om fler talet är uppväxt så?De är inte naturlig livs miljö , man är "lärd I ett fyrkantigt rum . är det naturlig miljö i den ålder man behöver vara ute och se sig om och vara rörlig?

Rohus sa...

Ja, vad ska man säga.
Man kan konstatera att:

1. Regering är inte intresserade av forskning om hemundervisning. Ta t.ex. detta om att barn lär sig läsa av sig själva egentligen - kommer någon alls att läsa något alls om detta som hemundervisare känt till i generationer? - http://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/201002/children-teach-themselves-read

2. Man använder en mycket haltande och direkt o-tillämpbar logik för att försvara omöjliggörandet för alla som hemundervisar idag, att fortsätta göra så.

3. Man struntar helt i hur det gått för alla hemundervisade barn HITTILLS, och stoppar för dem ändå.

4. Man är rädd för att någon kan missbruka rättigheten. Ett samhälle som byggs med rädsla som grundval, skapar... rädsla. Hos alla.

5. Man förstår inte att de som tvivlar på sin förmåga att hemundervisa, eller skulle vara direkt olämpliga att göra det... INTE skulle komma på tanken att ansöka om att hemundervisa!

6. Man glömmer att det redan FINNS kontrollfunktion för eventuellt missbruk av hemundervisning! Fullt tillräckligt! De gånger man ifrågasatt någons hemundervisning historiskt, har det alltid visat sig att det brustit i lagstadgade INSYNEN av kommunen.

7. Man bryr sig inte om mänskliga rättigheter över huvud taget på detta område - alla har väl läst om stackars Dominic som togs från sina föräldrar förra sommarlovet, på ett plan på Arlanda, av beväpnad polis - med hemundervisning som angivet största skäl! - Kolla http://dominicjohansson.blogspot.com/ och http://ceejohansson.wordpress.com/

Mats:
Jag antar att du redan lagt av att kolla kommentarerna på denna DIN sida/blog - men om jag vore du, skulle jag genast sätta någon tjänsteman på att kolla upp allt som är sagt i alla kommentarer, stämma av med Lagrådet och de andra i skollagsberedningen, rekommendera ett "mittåt" så att det inte blir någon proposition i mars, och att ta fasta på de alla de remissvar som redan belyset just denna fråga, och lyssna in, höra och förstå vad som är på gång! Annars bekräftar du att politikerförakt betyder just att "politiker föraktar befolkningen" och du riskerar att det verkligen syns och hörs. Vi kommer inte att tiga om detta, var så säker.

Nu är allt sagt, och bollen är din.

Mischa, pappan i inslaget, och fd. ordf. i Rohus.

ps.
Om du vill, så är du hur välkommen som helst till oss på Åland, när du vill, och se med egna ögon hur vi mår och hur underbart bra det går för barnen.

Jonas Himmelstrand sa...

Mats,

Det är en fröjd för mig att läsa alla dessa kunniga välskrivna inlägg. Jag hoppas att du fått en ny bild av de är som hemundervisar och som stödjer hemundervisning.

Här är några kompletteringar.

Allsidig, heltäckande skola och andra färdigheter
Skolan som institution har kritiserats under hela det senaste århundradet för att ge bristande djupförståelse. Den amerikanske psykologen Howard Gardner, välkänd hos alla pedagoger genom sina nio intelligenser, kritiserar skolan just för ge ytlig kunskap i sin bok Den bildade människan. En intagningschef på Stanford universitetet menade hemundervisade barn utmärkte just genom sin "intellektuella vitalitet".

Att presentera inför klassen
Min fullt hemundervisade elva-åriga dotter har uppträtt i jazzdans för 500 åskådare ett flertal gånger, sjungit solo för en publik på 50 personer och uppträtt i ett halvt dussin teaterpjäser för 50-100 personer - med glädje. Dessutom gör vi redan kemiexperiment i köket. Du kan aldrig ana vilken kreativitet som finns hos hemundervisande föräldrar.

Isolering - en av många myter
Jag har träffat åtskilliga dussin hemundervisande familjer både i Sverige och utomlands. Men jag har inte träffat en enda familj som vill "undandra sig samhället" och "isolera sig". Inte en enda. Tvärtom har jag mött många starka ambitioner att integrera barnen i samhället och i världen, ofta mer framgångsrika än skolan, som i regel nöjer sig med att försöka integrera barnen i skolan.

Visst kan det finnas undantag, men det bör inte vara svåra att hitta. Om det finns familjer "som vill isolera sig" så skiljer dessa familjer sig i så fall markant från majoriteten av hemundervisare, och bör lätt kunna upptäckas genom insynen.

En studie i Michigan i USA visade de fåtal hemundervisade familjer som hade allvarliga problem redan var kända av de sociala myndigheterna och kunde hanteras den vägen.

Mot bakgrund av den starkt ökande psykiska ohälsan hos svenska skolungdomar verkar det närmast en avledningsmanöver att skylla på 50 välfungerande hemundervisande svenska familjer, när det finns lågt räknat 10 000-tals skolbarn som statens institutioner för utbildning och fostran - förskola, skola och fritids – inte klarar av. Många av dessa barn skulle dessutom klara sig väsentligt bättre med hemundervisning, det visar all erfarenhet.

Inget minskat behov av hemundervisning
Att behovet av hemundervisning skulle minska är kanske utbildningsdepartementets våta dröm, men verkligheten säger något annat. Vi ser i mejl-floden till Rohus är att intresset har ökat markant bara de senaste månaderna. En del vill hemundervisa för att ge sina barn en bättre start i livet. De har träffat hemundervisade barn och charmats av deras trygghet, öppenhet och kreativitet. Andra har barn som mobbas i skolan. Återigen andra har barn med olika särskilda behov som skolan inte förmår hjälpa. I takt med att föräldrar blir mer medvetna så kommer intresset för hemundervisning att öka. Du kommer förstås att säga att skolan ska bli bättre. Jag säger: Leverera först. Visa att era åtgärder verkligen fungerar. Jag, och många med mig, tvivlar starkt att ni någonsin kommer att lyckas med alla barn. Då måste ansvarskännade föräldrar ha en utväg, till exempel hemundervisning.

Mats, räcker allt detta för att övertyga dig? Vi skulle alla kunna berätta mycket, mycket mer. Jag hoppas dock att du kan ana att ett nytt pedagogiskt paradigm håller på att växa fram. Ett paradigm som utbildningsdepartementet ännu inte ser. Nej, oppositionen ser det inte heller - ännu. Frågan är vem som ser det först - det politiska blocket kommer först till framtiden. Långt ifrån alla kommer att hemundervisa i framtiden, men de kommer att vara en flera utbildningsformer. Och den kommer att ge all pedagogik en nytändning. Det är synnerligen dumdristigt att försöka stoppa hemundervisning - särskilt på basis av okunskap.

Jonas Himmelstrand, ordförande i Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Anonym sa...

Hej Mats,

I The Seattle Times den 29 november 2005 kan du läsa en kritiker, Shaunti Feldhahn, som omvänts efter att ha mött några hemundervisande familjer: http://seattletimes.nwsource.com/html/opinion/2002652185_woman29.html

Här är en del av texten i svensk översättning:

Precis som många kritiker brukade jag tycka synd om hemundervisade barn. Så synd, tyckte jag, att de ska förvägras god undervisning och de sociala färdigheter som behövs för att bli välintegrerade, produktiva samhällsmedborgare. Jag glömde att tänka på hur slagsmålen i matsalen eller den brutala gängbildningen bland tonårsflickor skulle vara bättre för att skapa produktiva samhällsmedborgare.

Denna oinformerade kritiska uppfattning höll i sig fram till den stunden som jag träffade mina första hemundervisade barn för några år sedan. Inom en månad hade jag träffat fem hemundervisande familjer, och deras 13 barn var bland de mest artiga, välbalanserade, socialt kompetenta och akademiskt utvecklade barn jag någonsin träffat. Att vara hemundervisad verkade ha givit dem ett självförtroende och en mognad - och ja, social förmåga - långt över deras ålder. De hade många vänner, men verkade inte vara beroende av sina jämnårigas samtycken – en stor skillnad från vad jag minns som barn.


Det finns massor av sådana här vittnesmål, och det är därför som hemundervisning inte går att stoppa i ett demokratiskt samhälle.

Anonym sa...

Hej Mats,

I The Seattle Times den 29 november 2005 kan du läsa en kritiker, Shaunti Feldhahn, som omvänts efter att ha mött några hemundervisande familjer.

Här är en del av texten i svensk översättning:

Precis som många kritiker brukade jag tycka synd om hemundervisade barn. Så synd, tyckte jag, att de ska förvägras god undervisning och de sociala färdigheter som behövs för att bli välintegrerade, produktiva samhällsmedborgare. Jag glömde att tänka på hur slagsmålen i matsalen eller den brutala gängbildningen bland tonårsflickor skulle vara bättre för att skapa produktiva samhällsmedborgare.

Denna oinformerade kritiska uppfattning höll i sig fram till den stunden som jag träffade mina första hemundervisade barn för några år sedan. Inom en månad hade jag träffat fem hemundervisande familjer, och deras 13 barn var bland de mest artiga, välbalanserade, socialt kompetenta och akademiskt utvecklade barn jag någonsin träffat. Att vara hemundervisad verkade ha givit dem ett självförtroende och en mognad - och ja, social förmåga - långt över deras ålder. De hade många vänner, men verkade inte vara beroende av sina jämnårigas samtycken – en stor skillnad från vad jag minns som barn.


Det finns massor av sådana här vittnesmål, och det är därför som hemundervisning inte går att stoppa i ett demokratiskt samhälle.

Jonas Himmelstrand sa...

Hej igen Mats,

Här en metafor som jag har använt i ansökningar om hemundervisning. Ett vanligt skäl till avslag är att kommunerna säger att föräldrar aldrig kan erbjuda ett fullgott alternativ till skola, och hänvisar sedan till förarbetena. Nu finns det inte riktigt stöd för det påståendet i förarbetena, men framförallt är förarbetena föråldrade. Det har hänt oerhört mycket runt hemundervisning sedan förarbetena skrevs i början på 1980-talet.

____________________________________________

Föreställ dig en svensk lagstiftare i järnvägens barndom. De första tågen susade fram i hastigheter uppemot 30 km i timmen. Kloka män bekymrade sig för detta och undrade om den mänskliga hjärnan verkligen klarade sådana höga farter. De befarade att det kunde leda till galenskap. Lagstiftaren tog oron på allvar och skrev en lag att tåg endast får framföras om så kan ske med en säkerhet som är ett fullgott alternativ till en hästskjuts. I förarbetena till lagen skrev man sedan att detta ska tolkas så att farter på över 25 km/tim ej kan anses säkra.

Åren går och efter tio års tid går vissa tåg i USA och England i 50-60 km i timmen. Människor förefaller överleva detta utan synbara skador. Ingen har dittills blivit sjuk eller galen. Brittiska och amerikanska vetenskapsmän fastslår efter flera studier och nya förklaringsmodeller att tesen om 30 km/timme som max säker hastighet var felaktig. Folk blir inte galna i 60 eller ens 100 km/timmen. Sverige håller dock fast vid sin lagstiftning och sina förarbeten. 25 år efter att lagen stiftas bestämmer sig en svensk entreprenör att importera ett brittiskt lok med en toppfart på 60 km/timmen. Han ansöker om tillstånd hos kommunen i vilken loket ska gå i trafik. Han får avslag av kommunen med hänvisning till förarbetena säger att farter på över 25 km/tim inte kan anses utgöra en fullgott alternativ för långsammare lok eller hästskjutsar. Entreprenören överklagar till Länsrätten och lägger fram forskningsrapporter och vittnesmål om att farter på 60 km/tim inte är farliga. Till slut vinner entreprenören förstås, det visar all historisk erfarenhet. Av samma skäl kommer hemundervisare att till slut vinna kampen om hemundervisning.

-ELW sa...

Hej Mats,
jag tillhör den grupp av föräldrar som inte är nöjd med den svenska skolan idag. Min son har särskilda behov. Han behöver en strukturerad miljö, han behöver teckenstöd/teckenspråk och han behöver undervisning. Den svenska skolan idag erbjuder antingen en strukturerad miljö ELLER teckenstöd ELLER teckenspråk ELLER Undervisning. Du ska inte tro att det går att få anpassad undervisning utifrån elevens behov. Nä då. Eleven måste anpassas till skolan. Om skolan säger att eleven ska ha 13 olika vuxna varje vecka så spelar det ingen roll att eleven har behov av få byten och få personer omkring sig. Om eleven har långsam inlärning och behöver MER undervisningstid spelar ingen roll för på särskolorna i Sverige så erbjuds bara estetiska ämnen om man vill ha teckenstöd. Dvs Ingen undervisning om du vill kunna kommunicera med dina lärare. Men om du väljer att gå i en talande klass så kan du få undervisning MEN då förstår ingen dej och du blir mobbad av din lärare. För att du "inte förstår vad läraren säger" när det egentligen varit läraren som inte förstår vad eleven säger.

Vad har jag som förälder att välja på. Antingen en skola där läraren (förskollärare utan erfarenhet av att lära ut läsning för att eleverna inte har det behovet) anser att det ska ta sonen 2.5 år att läsa välkända 2 ordsmeningar när sonen för 4 år sedan på dagis läste 3 ordsmeningar och var på väg framåt. Det är inte bara eleven som har särskilda behov men det verkar som om skolans personal har stora svårigheter med anpassning av matieral, hitta elevens nivå, sätta tydliga och relevanta mål och så vidare. Inte konstigt att min son inte mår bra i skolan.
Se till så att vi får valfrihet på riktigt så att vi kan få till en undervisning som passar ELEVEN och inte samhället.
Jag skulle kunna berätta länge om 4 år av riktit dålig skolsituation och som har resulterat i anmälan till skolverket och flytt av eleven. Igen.
-ELW

Tim Finucane sa...

Hej Mats

Du skriver "Jag blir också lite förvånad över att ingen ser risken för isolering."

Och vad säger du om den isolering som många barn upplever i skolan, som en följd av att de är lite annorlunda eller att de blir mobbade?

Mobbning är ett ENORMT problem i Sverige.

Det finns nog flera isolerade barn i svenska skolor än som skulle finnas bland hemundervisade barn

Mats Gerdau sa...

Jag vet att mobbning har varit och fortfarande är ett stort problem i skolorna. Tusentals barn går till skolan varje dag med en klump i magen. Det gör mig förtvivlad.

Samtidigt känns det som en väldig abdikering att hänvisa dessa drabbade elever till hemundervisning. Skolan måste ta i med kraft mot mobbning. Skadestånden som nu döms ut kan vara en väg och snart skärper vi lagen ytterligare och ger Skolinspektionen muskler att ingripa.

Slutligen kan jag konstatera att hemundervisning fortfarande kan godkännas om det finns synnerliga skäl. Dit skulle jag kunna tänka mig att avancerade mobbning räknas, även om det innebär att mobbaren "vunnit". Som förälder skulle jag nog kunna reagera likadant och inte vilja skicka mitt barn till en skola som inte är trygg.

Tobias Lindberg sa...

Mats:

Det har med tydlighet framgått att du är mot hemundervisning. Jag hade hoppats att några av alla de välunderbyggda argument som använts här bland kommentarerna skulle ha fått dig att tänka om en aning. Så blev det inte.

En sak jag undrar över är din syn på det faktum att Sverige, när hemundervisning i praktiken förbjuds, kommer att bryta mot de mänskliga rättigheterna som garanterar föräldrarnas rätt att välja undervisning och säger att föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse ska respekteras.

Man kan vara mot en sak men att gå så långt som att bryta mot de mänskliga rättigheterna, är det vad du vill?

Jonas sa...

Mats,

Du har alldeles rätt att mobbning är ett allvarligt problem på skolorna. Men inte bara mobbningen, utan även förstadierna till mobbning: att förväntas klä sig och bete sig på vissa sätt för att vara "cool" och med i gänget, är företeelser som kolliderar med Läroplanens ambitiösa sociala mål.

Mobbning är inget nytt, jag blev själv mobbad i skolan för 45 år sedan, men få har försökt förstå mekanismerna bakom. Idag bör de dock bli allmänt kända internationellt även om kunskapen ännu inte nått Sverige. Mobbning är en naturlig följd av stora ålderssegregerade grupper med få vuxna. Barnen och ungdomarna knyter an till varandra istället för till vuxna, en roll de saknar mognad för. Ett av många negativa resultat är mobbning

Ingen har bättre illustrerat mekanismerna än Nobelpristagaren William Golding i sin roman "Flugornas Herre". Särskilt i filmversionen blir det tydligt när en vuxen till slut anländer till ön. Det krävs en mogen vuxen för att under någon längre tid upprätthålla värderingen människans lika värde. Barn och unga människor saknar denna mognad. Då uppstår mobbning. En som förklarat de psykologiska orsakssambanden är den kanadensiske utvecklingspsykologen Gordon Neufeld. Hans dvd-serie "Bullies - their making and unmaking" borde alla engagerade i skoldebatten se. Där framgår tydligt att hårdare tag aldrig kommer att stoppa mobbning - det krävs hela andra åtgärder. Och skadestånd kan möjigtvis ge tröst till den mobbade, men det krävs mer för att laga ett djupt sårat hjärta.

Sätter du dig även in i annan aktuell litteratur om skolan, t.e.x."pedagogdoktorn" John Steinbergs bok "Upp till kamp för lärande – En ny riktning för en vilsen skoldebatt" eller den prisbelönta amerikanska dokumentären "The War on Kids", så inser du snart att skolan i sin nuvarande utformning är en industrisamhälleprodukt som inte kommer att överleva kunskapssamhället. Hemundervisning är långt ifrån någon enda lösning, men är en sputspets som demonstrerar en mer framgångsrik pedagogik än skola. Läraryrket kan överleva i framtiden, men knappast skolan.

Att i detta läge förbjuda spjutspetsen mot framtiden, hemundervisning, med okunskap och fördomar är ungefär som att förbjuda datormusen i början av 80-talet, eller ångloket i början av 1800-talet. Historiens dom skulle bli mycket hård, särskilt med tanke på att Sverige är närmast ensamt om att idag inför förbud.

Alliansregeringen måste helt enkelt sätta sig ner med denna fråga en gång till. Ett förbud mot hemundervisning är inte genomförbart, det bör ha framgått i kommentarerna här, och den mängd artiklar som skrivits de senaste sex veckorna i ämnet. En förbud mot hemundervisning kommer bara att dra skam över Sverige.

Jonas sa...

Hej igen Mats,

Jag blev idag intervjuad av en journalist i om hemundervisning. Hon frågade mig om inte hemundervisning innebär social isolering. Jag insåg plötsligt vad som var fel i hela frågestållningen.

Isolerad från vem? frågade jag retoriskt. Ja, de jämnåriga, menade journalisten. Men är jämnåriga de viktigaste personerna för ett barns utveckling? Finns några belägg för detta? Nej, dagens belägg säger snarare att stora ålderssegregerade grupper är ett av de största problemen för unga människors utveckling idag.

Problemet i dagens Sverige är att många barn från ett års ålder till vuxen ålder lever isolerade från de viktigaste människorna i sina liv, föräldrarna, under 8-10 timmar om dagen, fem dagar i veckan, 40 veckor om året. Denna isolering skapar verkliga problem för många barn, det är bara att läsa rapporterna om psykisk ohälsa, mobbning, och dåliga skolresultat, från Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen och BRIS.

Hemundervisade barn är inte minsta isolerade ur detta perspektiv. Tvärtom, de lever med de viktigaste människorna i sina liv i det närmaste dygnet runt. Dessutom har de mer tillgång till barn som är äldre och yngre, och andra vuxna - vilka samtliga är viktigare för barns utveckling än jämnåriga. Därmed inte sagt att jämnåriga inte kan vara roligt, förutsatt att det finns stadiga vuxenanknytningar bakom. Återigen har Dr. Gordon Neufeld skrivit mycket initierat om detta fenomen generellt, inte bara ur hemundervisningssynpunkt, i sin bok "Våga ta plats i ditt barns liv". Hemundervisningens goda sociala resultat stöds även av den evidensbaserade forskningen, läs den vetenskapliga artikeln "Home schooling and the Question of Socialzation.

Att det sedan finns ett fåtal familjer som inte fungerar hör inte hit. Dessa kan lätt hittas med rätt kunskaper. Dessutom är det enligt min erfarenhet ytterst sällsynt att de hemundervisar. Det är helt enkelt för krävande för en dysfunktionell familj.

Genom mitt engagemang i ett EU-projekt om familjens framtid har det blivit tydligt för mig hur vi i Sverige fullständigt tappat bort familjens och föräldrarnas betydelse för barns utveckling. I de flesta andra EU-länder finns någon slags insikt om detta. Varför har Sverige under en borgerlig regering tappat detta till den grad att man vill förbjuda vad som i praktiken en mänsklig rättighet - hemundervisning under goda omständigheter?

Henrik Andersson sa...

Är det detta som är "De nya Moderaterna"? Känns mer som de gamla socialdemokraterna.

Elias sa...

Fy fan vilken kollektivism, att förbjuda alla att hemundervisa därför att några eventuellt missköter det! Du är ute på ett mycket farligt spår! Tyskland införde ett liknande förbud 1938...
Vart tog liberalismen vägen i Moderaterna? Aldrig att jag röstar på dem igen...

Cina sa...

Mats sa: "Slutligen kan jag konstatera att hemundervisning fortfarande kan godkännas om det finns synnerliga skäl. Dit skulle jag kunna tänka mig att avancerade mobbning räknas, även om det innebär att mobbaren "vunnit". "

Mats, så ser det ju inte alls ut.

Redan med nuvarande lag får föräldrar lov att kämpa för att bevisa om barnen blir "avancerat" mobbade. Rohus får in ny info om det varje vecka bortsett från allmäna förfrågningar. Det är dessutom ohyggligt grymt att vara tvungen att låta det gå så långt, för att KANSKE kunna få möjlighet till hemundervisning.

Självfallet skall ju skolans problem fortsätta lösas! (Jonas har redan skrivit en utmärkt kommentar om det här.) Det, ska väl
i sin tur, inte hindra hemundervisare som upptäckt en ny fungerade unik utbildningsform, att få genomföra det.?

Många gånger görs dessutom dessa fall om till socärenden, då tyvärr en del lärare o rektorer stressas av den hårdare närvaroplikt ni infört - bara det är olyckligt i sig för de barn som faktiskt inte passar i skola. Har man dessutom oturen då att träffa på en, H.U-okunnig o fördomsfull person, så leder det i sin tur till utredning o i värsta fall slutar det med tvångsomhändertagande! Se det mest kända, "GOTLANDSFALLET".

Denna högst olyckliga utveckling har redan startat i Sverige år 2010, UTAN er föreslagna lagändring!

Ditt svar vittnar därmed om att du inte alls insett den verkliga innebörden av lagändringen. Jag tror dessvärre inte att du är ensam om det.

Den juridiska termen "synnerliga skäl" betyder ju i praktiken "omöjligt" (om du inte i princip är dödssjuk)!
Hade ni istället valt "särskilda skäl", vilket är en mildare juridisk formulering, så är t o m det väldigt svårt att få igenom.

Och inte minst: Inte vill du väl ignorera befintlig internationell forskning angående hemundervisning? Av dess resultat att döma är det hög tid att föra liknande svensk forskning i Sverige. Det är inte särskilt svårt - vi är ju endast omkring 100 st!


Vänligen Cina Wallén
vice ordförande i Rohus

Mischa sa...

Läs om Dominic här:
http://dominicjohansson.blogspot.com/
och här
http://ceejohansson.wordpress.com/

Det är så hemskt att man inte tror det är sant, men flera av oss i Rohus känner pappan, och vet att det är sant...

Det finns inte ord för hur illa det kan gå för någon som vågar hävda sin rätt att hemundervisa.

Jonas sa...

Hej Mats,

Eftersom Cina i sitt sista inlägg gläntar på dörren till svenska kommuners mörka sida visavi hemundervisning, så låt oss ta den nu. Det är en obehaglig läsning.

Idag är det minst fyra svenska hemundervisande familjer som hotas av viten i sina hemkommuner för att de hemundervisar. I ett fall har det gått så långt att beloppet bestämts till 10000 kr. The Economist har redan skrivit om en av dessa familjer, men i Sverige känner få till dem.

Samtliga dessa fyra familjer är erfarna hemundervisande familjer med flera års framgångsrik hemundervisning bakom sig. De är välutbildade och socialt välintegrerade, familjer som du själv skulle finna intressanta att samtala med. De har inte misskött sig på något vis och nuvarande skollag gäller ännu. Men någon i de högre korridorerna sätter skräck i deras kommuner vilket tvingar dem till närmast desperata åtgärder. Detta är "korridorer" som regering och riksdag har ansvar för. Jag har med egna ögon sett en rektors förtvivlade försök att få en hemundervisad elev till skolan. Vad är det ni hotar dem med? Inser ni inte att detta är farligt? Förstår ni inte vad en mänsklig rättighet är för något?

Familjer som upplevt detta tycker inte längre att Sverige är någon riktig demokrati. Jag tror att du skulle hålla med dem om du tog del av deras berättelser. Ett antal familjer har redan flytt Sverige i skräck för de scenarier de bevittnat. Är det detta Sverige som Alliansregeringen vill bygga?

Uppenbart är det förslaget till ny skollag tillsammans med utbildningsministerns ambition att lösa skolproblem med hårdhandskarna som lett till detta. Pedagogiska specialister, som jag talat med, hånskrattar åt den pedagogiska amatörismen. Men för hemundervisade familjer är det mycket allvarligare. De flesta som blivit hotade berättar om ångest och sömnlösa nätter. En del berättar om sina planer att fly landet. Ska en regering bete sig på detta viset?

De som planerar fly har en hel flora av länder att välja på: Norge, Åland, Finland, Danmark, England, Frankrike, Kanada, Nya Zeeland, Australien, USA och många fler. Vad ska ni göra? Stänga gränserna? (Ursäkta sarkasmen, men det är obegripligt hur Alliansregeringen agerar i denna fråga).

Ändå har jag nu inte berättat om de två socialomhändertaganden som gjorts med hemundervisning som ett betydande skäl. Fullständigt okunniga ingripanden som skapat ofattbart lidande, bevittnat av samtliga svenska hemundervisare. Och ingen med makt i det svenska samhället, inklusive dig själv, förstår vad som är fel på grund av okunskap och fördomar.

Denna vecka har flera välkända pennor ifrågasatt regeringens agerande om hemundervisning: Roland Poirier Martinsson, Johan Norberg och Mårten Schultz. Läs dem och upptäck hur snabbt de hittade fakta om hemundervisning.

Mats, du har fått många kunniga, kloka och välformulerade inlägg på denna tråd. Jag tror att du ska tolka det positivt som att alla, trots allt, tror att du är klok nog att förstå detta och kunna göra något åt det. Rohus styrelse kan berätta mycket mer för dig, du hittar dem på www.rohus.nu.

Mischa sa...

Roland Poirier Martinsson:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/om-vi-gjort-som-i-usa-hade-polisen-kommit_4394253.svd

Johan Norberg:
http://www.metro.se/2010/03/10/23419/hemskolade-barn-ar-tryggare-i-sig-sja/

Mårten Schultz:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/09/liberalerna-sviker-barnen-i-fr-gan-om-hemskolning#comment-160301

Anonym sa...

Hmmm, Mats--var ar du nanstans? Varfor startar du en debatt pa *din* blogg nar du bestamt avstar fran att bemota kritiken? Vad ar meningen med detta?

Efter att ha last alla dessa enormt kloka inlagg, inser jag att allt har redan sagts. Sa vad jag ser, ar att meningen med detta ar inte i narheten av vad vi tror. Du och regeringen har bestamt er for att gora er av med hemundervisning, punkt slut. Denna sk 'debatt' ar ingen egentlig debatt. Visst vet ni redan att hemundervisade barn i de allra flesta fallen far battre an barnen i statlig skola (pa alla satt). Poangen ar tyvarr inte att det saknas fakta. Poangen ar att Sveriges makthavare inte vill ha barn som vaxer up till egentankande individer.
Nu far du bryta tystnaden Mats--we're all itching to know: vad ar tanken bakom denna skendebatt? Vad vill *ni* locka fram i skoldebatten? Ett mottagligande av fler reformer? Ett bejakande av att 'ja, skolan ar urusel, nagot maste goras, vad som helst!'. Vi far se vad som vantar vara barn framover. Hemundervisningen ar dagens offerlamm. Smaklig maltid...

Josefina sa...

"När det gäller det offentliga samtalet om skolan är trivialiseringen dessvärre en realitet och inte en dystopi. Det samtal som förs om skolan i medierna präglas av förenklingar, okunskap och polarisering vilket skapar ett mentalt klimat där det blir allt svårare att på ett meningsfullt sätt tala om skolan. Nyanser, problematiseringar och – framförallt – nytänkande omöjliggörs. Det blir allt svårare att överhuvudtaget föra ett meningsfullt samtal om skolan."
http://www.skolaochsamhalle.se/skola/ingrid-carlgren-trivialskolan/#commenting

En lasvard artikel. Hon beskriver de tankar jag hade nar jag horde vad Mats hade att saga under TV inslaget, och aven har pa kommentarsidan--tyvarr inte mycket mer an slogans (ex 'larare ska spela roll').
Det ar som det ar med trivialiseringsskolan som Carlgren beskriver, vad den nya skollagen vill framfora. Urholkat. Meningslost. Trivialiserat.

GL Jarl sa...

Bäste Mats,

Du vill skapa polemik mellan hemundervisning och skola, men den motsättningen uppstår bara om den som förespråkar det ena sättet vill förbjuda det andra sättet. Jag förstår inte hemundervisare som tycker att alla barn borde hemundervisas lika lite som jag förstår valfrihetssträvare som du, som vill förbjuda utveckling under eget ansvar.

Allt det du anför som argument mot hemundervisning emotsägs av din egen beskrivning av skolans misslyckande i det här blogginlägget om hemmasittare och polishämtning.

Så här skriver du i ovanstående blogg: " Men polishämtning...? Nä, det är väl ingen hit direkt. Så blir det inte i nya skollagen heller. Däremot skärper vi elevernas rätt till stöd och kraven på elevhälsan. Sen är det upp till skolorna och föräldrarna att agera".

Problematiken med polishämtning av "hemmasittare" borde du kunna se i samma ljus när det gäller hemundervisare. Det var under hotet av polishämtning av våra barn (vilket blir möjligt så fort socialtjänsten kopplas in, det är så skollagen kringgås redan idag), som vi valde att gå i exil till England. INGEN i vår omgivning kunde riktigt ta in att det som hänt var att vi blev politiska flyktingar från Sverige. Det är ofattbart, men tyvärr är det precis den möjligheten som ert lagförslag förstärker. Tycker inte du att det är skrämmande? Och att barn redan i dagens Sverige tas från sina föräldrar för att dom vill ge sina barn undervisning på annat sätt än i skola. Gotlandsfallet är väl knappast okänt för dej.

För att få en aha-upplevelse av vad som gör hemundervisning unik som utbildningsform, titta på den här korta intervjun på YouTube med Dr Alan Thomas.

Anonym sa...

Hej Mats,

Jag förstår inte hur du kan sitta på två stolar samtidigt. Du är ju både mot och för hemundervisning?

Du föreslår "Pröva nätskolor, dvs undervisning på distans, det har fallit väl ut i England och Nya Zeeland."

Ofta räknas distansutbildning för barn och nätskolor för barn in under just HEMUNDERVISNING. Ja, eftersom barn då ofta är hemma med sina föräldrar.
Eller reser med sina föräldrar.

Du påstår att du är för distansundervisning samtidigt som du påstår att du är mot hemundervisning? Var tycker du att barn som får sin utbildning genom nätskolor bör befinna sig när de gör sitt skolarbete?

Mats Gerdau sa...

Hej anonym. Jag ser hemundervisning och distansundervisning som två skilda saker. Distansundervisning sker under lärares ledning och med täta kontakter varje vecka, men på distans och med moderna hjälpmedel. Hemundervisning sker hemma, utan utbildad lärare och med högst sporadiska kontakter med skolan.

Anonym sa...

Hej Mats,

tack för ditt snabba svar!

Enligt mig är inte hemundervisning och distansundervisning två skilda saker
http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling
Och tusentals andra håller med mig.

Jag vill gärna veta var distansundervisningen sker enligt dig?

Pelle Lindhe sa...

Mats Gerdau skrev:"Hemundervisning sker hemma, utan utbildad lärare och med högst sporadiska kontakter med skolan." Vad menas med sporadiska? Kontakterna är regelbundna. Du borde skämmas som generaliserar till den grad. För övrigt kan jag berätta att både jag och min syster mobbades på de små högstadieskolor i den glesbygdskommun vi växte upp i. Att som du påstå att det finns alternativ är lögnaktigt. Det förakt ni politiker visar för de som röstar på er är fruktansvärt. Men de fascistoida strukturer ni nu bygger upp i samhället talar sitt tydliga språk, som ett föregående inlägg beskrev det: Skolan är en disciplineringsmetod, som i första hand kommit till för att bryta barnens vilja och anpassa dem till produktionen.

Jonas sa...

Mats,

Du skriver att du ser distansundervisning och hemundervisning som två skilda saker. Var går gränsen?

Hur ser du till exempel på Clonlara, en sekulär distansskola som servar hemundervisare världen över och håller regelbunden kontakt med eleverna. Detta ger både den pedagogiska friheten som hemundervisare söker - och snabbt blir besjälade av eftersom den är så mycket effektivare - och en utvärdering av pedagogiska experter, som dessutom har kunskap om hemundervisningens särskilda förutsättningar.

En del kommuner i Sverige stödjer redan hemundervisning genom Clonlara. Fast med den nya skollagen lär det blir stopp, tyvärr.

Fråga: Skulle du kunna tänka dig att sätta dig in i detta och se om du kan bidra till att möjliggöra en svensk Clonlara-filial? Det skulle kunna vara en lösning för åtskilliga svenska hemundervisare.

Mischa sa...

Clonlara+hemundervisning blev i början på året en kombination med statlig sanktion i Holland, från 5e klass och uppåt, enligt våra hemundervisarvänner därifrån.

Mats Gerdau sa...

Hemundervisning och distansundervisning är faktiskt två skilda saker. Distansundervisning sker under lärares ledning och med täta kontakter via mail, telefonsamtal, skype och besök på skolan. Det är inte brevkurser a la Hermods på 30-talet. Ett utmärkt exempel på hur det kan gå till finns på Sofia Distans i Stockholm. Det är en skola som undervisar svenskar som finns ute i världen och några svenskar i Sverige också.

Hemundervisningen bedrivs ju av föräldrarna - inte av lärare. Kontakterna med skolan är inte på långt när lika täta som vid distansundervisning. Högst några gånger per år, enligt de kommuner jag talat med. Regelbundet kanske, men inte så täta kontakter.

För mig är det viktigt att undervisningen bedrivs av utbildade lärare. De vet vad man ska lära sig, kan tolka styrdokumenten och bedömna kunskapsutvecklingen.

Jag tycker att regelverket för distansundervisning är lite för snäva idag och skulle gärna se att reglerna anpassas till vad modern teknik möjliggör.

Cina Wallén sa...

Hej Mats!

Det finns olika former av distansundervisning. Den skola du nämner, Sofia Distans, har ett vanligt traditionellt upplägg av ämnerna och precis som du nämner så är det inga handledare/föräldrar som enbart följer barnens utveckling utan även lärare. (Självfallet måste ju ändå föräldrarna vara delaktiga på ett annat sätt än i vanlig skola.) Många som hemundervisar använder sig ibland av distansundervisning av olika skäl.

Det finns dock fler typer av distansundervisning där föräldararna just agerar handledare och där distansskolan stöder och hjälper till att sammanställa slutresultaten - dom fungerar precis lika väl för att tillgodohålla en adekvat utbildning.

Det intressanta är att det egentligen inte handlar om huruvida distansskola är hemundervisning eller ej utan att du, utan några som helst belägg annat än din tro, och som står i strid med all vetenskaplig forskning, påstår att det skulle ge en bättre utbildning för alla barn att ha utbildade lärare (!)

Detta stämmer helt enkelt inte vid hemundervisning!! Det är hög tid att sätta dig in i VARFÖR det inte stämmer istället för att enbart TRO.

Idag är det större chans att en elev som går i skolan misslyckas i ämnen eller med den sociala utvecklingen än ett barn som hemundervisas!

Sedan en sak till angående din vinkel på insyn, dvs att den är under kontroll om barnet bara går i en skola:

Hur många skolor idag har inte misslyckats med antimobbningsplaner, kunskapserhållande osv? Hur många funktionella skolor skulle det egentligen finnas kvar om de dysfunktionella skulle sorteras ut?

Att så många skolor misslyckats kommer tyvärr inte fram förrän vid skolinspektionens insyn.

Den typen av objektiv insyn görs oftare vid hemundervisning än vid skolor. Det är lätt att upptäcka en dysfunktionell familj vid dessa - och betydligt lättare än om barnen till denna familj hade gått i vanlig skola.

Jag hoppas vi får möjlighet att ses igen, Mats!

Vänligen Cina Wallén
Vice ordförande i Rohus

Mischa - i exil sa...

"[Lärare] vet vad man ska lära sig, kan tolka styrdokumenten och bedömna kunskapsutvecklingen." säger du.

Hemundervisade barn lär sig nästan alltid MER än nationella kursplanerna/styrdokumenten.

De styrdokument som handlar om hur klassrumsundervising varken behövs eller skulle vara till någon fördel hos hemundervisande familjer.

Vad man SKA lära sig? Det har lärare inte vetat sedan folkskolan! I stort sett alla som gått ur grundskolan vittnar om det, även jag. I SKOLAN fick jag inte det jag behövde för att kunna leva mitt liv/arbeta/mm. Hemundervisade barn från hela världen vittnar om att de FÅR det de behöver för att kunna leva/arbeta, just för att de får koncentrera sig på det som betyder något!

Tolka styrdokumenten? - Det kan väl nästan vem som helst! De är korta, kortfattade, generella, och oftast har de en generell och överskådlig beskrivning av målen/strävandemålen. Har du läst dem själv??

Bedöma kunskapsutvecklingen? Det kan föräldrar i god anknytning med sina barn - fråga vilken engagerad förälder som helst som har barn i skolan. Förälder+barn=oslagbar kombination när det gäller studier, framtidsplanering (snälla nån, (NU först - tio år för sent - börjar ungarna i skolan få använda tangentbord, på min tid FICK vi inte använda miniräknare, haha)

Nej, för länge sen har det gått upp för många som idag hemundervisar, att skolmiljön och sättet man undervisar där är klart undermålig. De som är så engagerade att de väljer att hemundervisa är nästan per definition lämpade att göra det. Dra inte undan mattan från dem! Kasta inte ut bebisen med badvattnet - för då sticker vi (vi har redan stuckit, men de blir fler!)

Nu kan du hacka på något av mina eller andras argument och fastna där. Eller så kan du se helheten. Till god hjälp är det verkligen att besöka en hemundervisande familj för minst en halvdag - men du kanske "står över" sånt, för du jobbar ju i Regeringskansliet - frågan är om du inte just därför missar hela galoppen, och rätt dåligt representerar de som betalar din lön...

GL Jarl sa...

Jo, visst måste man skilja på distansundervisning och hemundervisning ungefär som man måste skilja på proceduren att sätta ihop en IKEA möbel enligt bifogade instruktioner och att tillverka en möbel själv från scratch, men ändå med tillgängliga verktyg, såsom kniv, hyvel, borr, hammare skruv etc.

Det är svårt att övertyga mig om att utbildade lärare skulle lyckas bättre än andra att vara ett barns mentor. Betänk att 1000 barn går ut grundskolan varje år med stämpeln IG i vartenda ämne!

Jag har också sett tre av mina egna barn gå igenom 12 års utbildning med lyckade resultat kunskapsmässigt och socialt på helt olika sätt. De tre sista åren genomförde de individuella high school diploma "program" via Clonlara, helt på eget driv.

Apropå Sofia distans så var en av de uppmärksammade effekterna till en början utebliven mobbing i den skolan, men snart nog etablerade det sig ett rått utfrysningsklimat även där, via nätet.

För att inte missunna våra barn rätten till mobbing har vi själva praktiserat det i hemundervisningen genom att t.ex. spela mah yong eller ännu hellre UNO eller Fia med knuff. :)

Anonym sa...

Här kommer några exempel på hur bra "moderna hjälpmedel" (sofiadistans) kan vara:

http://www.webbmatte.se/display_page.php?id=215&on_menu=1174&page_id_to_fetch=3407&lang=english/swedish&no_cache=441200368

“Twenty four divided by dour is equal to sex”

borde stå:
“Twenty four divided by four is equal to six”


och

24 ÷ 4 = 3

borde vara:

24 ÷ 4 = 6


trots epost till sofiadistan i februari är detta inte rättat än!
och det finns fler fel!

Josefina sa...

Hej Mats.

Om det du pastar stammer, att det behovs utbildade larare for att forsakra en god utbildning for barn, kan du elaborera? Det sager nog vilken manniska som helst pa gatan, att man maste vara utbildad pedagog for att kunna undervisa barn, det verkar framsta som det mest logiska. Men tyvarr kravs det i ett sadant komplext amne, att man ar insatt, att man inte utgar fran 'sjalvklarheter'. Det ar som myten med kolesterol--att finns det i kosten sa sipprar det ut i adrorna. Men kroppen ar en levande varelse och fungerar utefter ett otroligt komplext system, och enkel forskning visar aven pa detta omrade, att vad som vekar vara en sjalvklarhet, i sjalva fallet ar langt fran verkligheten.

Och sa ar det med vara barn, de ar inga 'laro-maskiner'--man kan inte stoppa in en sak i ena anden och forvanta sig ett visst slutresultat. Inlarning ar en komplex process, anpassat helt och hallet efter individen. En larare ar oftast en yrkesmanniska, som maste ta hansyn till sin inkomst och saledes tar sig an sa manga elever som mojligt. Detta galler bade i klassrum och pa distans. Det finns inte tid att anpassa sin pedagogik eller material efter varje individuell elev. Men i en familj under hemundervisningsformer, ar det denna individualiseringen som vager tyngre an vad det gor att vara utbildad pedagog. Manniskan fods med en stark drift att lara sig sa mycket hon kan av omgiviningen. Precis som alla andra daggdjur ar manniskan ocksa fullt kapabel att lara sina unga det som behovs for att klara sig i livet. Driften att lara sig ar lika naturlig som driften att lara ut. Hade detta inte varit sanning hade inte manniskoslaktet funnits har idag. Att overleva forr kravde enormt mycket mer av en manniskas intelligens an vad det gor idag, och anda lyckades de trots 'bristen' pa sarskilt utbildade pedagoger. Vad som kravs for att vara en framgangsrik hemundervisare ar karlek for sina barn, och en tro pa sig sjalv.

GL Jarl sa...

Två saker behöver klargöras:

1. Mats anser att utbildade lärare är mer lämpade att bedriva utbildning med barn. Det stämmer KANSKE om man samtidigt understryker att det gäller utbildning I SKOLAN. Lärare är nämligen utbildade att arbeta inom det utbildningssystem som skolan utgör. Men även en klåpare som jag kan efter en månads vikarierande i en skola lära mig utbildningssystemet i skolan rätt bra, även utan tre års högskoleutbildning, det är precis som med de flesta yrken, det är i verkliga livet man lär sig hur själva utövandet går till.

2. Att utbilda sig autonomt med utgångspunkt från hemmet och med t.ex. sina föräldrar som mentorer, är inte att utbilda sig enligt skolsystemet och en utbildad lärare är inte mer lämpad för den typen av uppgift än vilken mentor som helst. Det finns åtskilliga exempel på lärare som har sociala problem i hemmet och vars barn inte lyckas särskilt bra med kunskapsutvecklingen i skolan.

Så lägg ner det där med att det behövs utbildade lärare för att ett barn ska kunna utveckla sin fulla potential under sin uppväxt. För det är väl det som barnkonventionen går ut på, Mats? Att utbildningen ska ge barnet möjlighet att utveckla sin fulla potential - läs igenom artikel 29 noggrannt!

Och skulle du kunna påvisa någon som helst vetenskaplig forskning eller statistik eller dylikt som påvisar att hemundervisning inte ger barn denna möjlighet så vill alla vi som öppet och nyfiket förespråkar mångsidighet i samhället gärna få reda på detta, eller hur grabbar och tjejer?

GL Jarl sa...

Darwin rörde om i grytan.

Det hävdas ibland av trångsynta motståndare till mångsidighet (t.ex. valmöjligheten för föräldrar att välja olika utbildningsformer för sina barn), att motståndare till darwinismen i USA väljer hemundervisning för att deras barn ska slippa få höra om Darwins griller.

Nu vill jag röra om i grytan ordentligt, för jag och Ywonne valde faktiskt hemundervisning som form just PÅ GRUND AV DARWIN! Om det naturliga urvalet har lett fram till att människan har det längsta föräldraskapet (10 - 20 år) av alla djur på jorden, så kan det inte vara fel att föräldrarna alltså är med sina barn och guidar dem genom sin uppväxt.

Vi byggde vår läroplan på begreppet "naturlig prägling" och det funkar riktigt bra! Och eftersom jag är ekolog och vet om att Darwins omstridda teori är mer eller mindre omöjlig att bevisa, så får jag helt enkelt nöja mej med att det är min FILOSOFISKA ÖVERTYGELSE att teorin om det naturliga urvalet stämmer. Det är min och Ywonnes rationella slutsats.

GL Jarl sa...

Och nu tänker jag vara riktigt ondsint och ställa saken på sin spets. För om Mats m.fl. politiker anser att man utan något som helst vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt kött på benen kan förbjuda hemundervisning som en utbildningsform bland andra, om man kan förbjuda föräldrar att välja denna utbildningsform p.g.a. filosofisk eller religiös övertygelse, då vill jag också få klart besked om t.ex. du Mats anser att det är OK att Kina som stat förtrycker Tibetaner och Uigurer för att de helt enkelt har en annan kulturell och religiös identitet?

Unknown sa...

Hej Mats
Jag förväntar mig att du besvarar Jonas fråga om Clonlaraskolan utan att vika undan. Jag upprepar den här:

"Skulle du kunna tänka dig att sätta dig in i detta och se om du kan bidra till att möjliggöra en svensk Clonlara-filial? Det skulle kunna vara en lösning för åtskilliga svenska hemundervisare."

Hillevi

Camilla sa...

Hej Mats. Jag heter Camilla och är nykomling till Rohus. Jag har på senare tid engagerat mig mer i hemundervisning då jag märker att det inte fungerar för min son (12 år)i skolan som han och vi föräldrar skulle vilja.Problemet är inte lärandet för där briljerar han utan det är det sociala. Han är utsatt.Givetvis får detta en dominoeffekt, trivs man inte påverkar detta lärandet. Vi har försökt göra mycket åt saken utan framgång. Gissa om min förvåning när jag märker att att hemundervisning kanske inte kan vara ett alternativ, förmodligen den bästa lösningen för oss. Demokrati?
Varför vill ni försvåra? Vore det inte bättre om ni skulle vilja bära upp eventuella brister, om ni finner sådana? Det känns onödigt för mig att hänvisa till studier, expertutlåtande eller forskning. Det ligger i ens egna intressen att ta reda på fakta.

Vänlig hälsning

Hanna Paavola Önnebro sa...

Hej!

Tack för ett jättebra inlägg! Läs gärna min blogg...jag är precis som du tveksam inför hemundervisning.

GL Jarl sa...

Kära Mats och Hanna, var finns den evidensbaserade forskning som påvisar att skolplikt är en nödvändighet? Är ni inte medvetna om att Bengt Göranssons skrivning i propositionen till skollagen om att barn för sin sociala utvecklings skull kan antas behöva skolgång är helt taget ur luften (leta gärna upp den forskning som visar på det annars!) och är en socialdemokratisk dogm, som ni nu anammat!

Varför är Hanna inte tillräckligt intresserad i att leta upp den evidensbaserade forskning som finns (läs åtminstone rohus remissvar Hanna!) och som visar att hemundervisade barn mår hur bra som helst och att de har minst lika bra kunskaper som jämnåriga skolbarn?

Om Mats och Hannas åsikter är politiskt färgade, hur kommer det sig att dagens liberala politiker har fått för sig att det är bra med politiskt förtryck? Världen är ur led! Än värre är det om era åsikter endast är personliga, vilket Reductio Ad Absurdum bevisas av att ni inte har satt er in i den evidensbaserade forskning som finns, och låter det personliga tyckandet färga era politiska uttalanden och beslut!

Om Hanna prompt vill referera till evidensbaserad forskning i sitt agg till hemundervisning, så kanske det vore bra med lite referenser till forskning som påvisar att hemundervisning INTE är bra!

Och vad ska vi som är tveksamma till skolundervisning, p.g.a. den digra statistik som talar emot den, göra? Ska vi acceptera att bli politiskt förtryckta av liberala politiker?

Världen är verkligen ur led!

Anonym sa...

Snälla Hanna och Mats, om ni personligen inte vill hemundervisa är det väl ingen som tvingar er till det eller ?
Men några familjer med gott självförtroende och stark engagemang vill ta ett eget ansvar,
låt de göra det. Barnen är väl inte statligt egendom ?

Gå gärna och lyssna på Gordon Neufeld eller läs hans bok.
http://www.mireja.se/evenemang.html

http://www.hemundervisning.nu/blog/post/1/95

Anonym sa...

http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html

Tänk om Sir Ken Robison var utbildningsminster i Sverige istället!

Finns det några politiker i Sverige som överhuvudtaget förstår vad han säger ?

Mats Gerdau sa...

Det finns många belägg för att välutbildade lärare är avgörande för hur väl eleverna lyckas. McKinseyrapporten för några år sedan, exempelvis. Även Skolverket har rapporterat samma sak. Det borde inte råda någon kveksamhet om det.

Därför blir jag rätt bekymrad över flera av inläggen här. Cina skriver t ex att "Idag är det större chans att en elev som går i skolan misslyckas i ämnen eller med den sociala utvecklingen än ett barn som hemundervisas!" Och Gunnar Lo tycker att vem som helst kan undervisa, att man lär sig i livet och vardagen. Jag vill nog helst åka med en busschaufför med körkort och opereras av en utexaminerad läkare. Och att mina barn ska ha utbildade lärare.

Man måste skilja på Sverige och USA. Varje land och varje skolsystem har egna traditioner och finns i en egen kontext. De påstått positiva resultaten i USA går inte att direkt översätta till Sverige. I USA finns många riktigt dåliga offentliga skolor, stor segregation, en situation där de rikare kan köpa sig en bra privatskoleutbildning. Så är inte situationen i Sverige.

Jag lär mig gärna mer om Clonlara-skolan. Är alltid öppen för nya idéer om hur man kan förbättra skolan.

Anonym sa...

haha... oj, vi har då verkligen mött på dåliga skolor och pedagoger som inte varit utbildade och som varken kan göra IUP eller arbeta mot målen. Till och med SPSMs skolor har otroligt låg undervisning och inlärningsfokus och är mer en omsorgs instutition. Dom har inte erfarenehet eller kompetens att arbeta med undervisning. Inte ens pedagogerna tror att eleverna kan lära sig läsa, skriva och räkna trots att eleven tidigare visat stort intresse för inlärning och läsning. Däremot så får alla barnen sitta och sjuna bä bä vita lamm och andra babysånger trots att eleverna är 10-11 år och hemma väljer "the greatest love of all" eller annan modern musik. Riktig instutition som sänker eleverna. Barn som har behov av särskilt stöd och som behöver färre antal vuxna omkring sig för att få en bra helhet får på SPSMs skola 13 olika vuxna varje vecka. Vuxna som alla har olika bemötande, olika nivå på teckenspråk, mycket liten pedagogisk röd tråd i skolveckan. Detta bidrar till att eleven skärmar av sig och inte mår bra och i nuläget faktiskt blev sjukskriven från skola eftersom läkaren verkligen ifrågasatte det pedagogiska upplägget av den mycket röriga miljön.
FNYS och det är detta som föräldrar till barn som behöver särskilt stöd måste SLÅSS mot i den SVENSKA skolan. Som faktiskt är skitdålig på sina håll, full med fördomar och kränkande bemötande av i synnerhet barn som behöver särskilt stöd.

Jonas sa...

Bäste Mats,

Tack för ditt inlägg, men ditt resonemang håller inte.

Studierna om att välutbildade lärare lyckas bättre med sina elever, dessa studier gäller lärare i skolan. Visst, om detta råder ingen tveksamhet och ingen har nog ifrågassatt detta i detta forum.

Men detta är inte vad diskussionen handlar om. Dessa studier har inte jämfört lärare i skolan med hemundervisande föräldrar. Därmed är de irrelevanta för resonemanget.

Du säger att man måste skilja på USA och Sverige. Men skillnaden mellan skolor i USA och skolor i Sverige är marginell jämfört med skillnaden mellan undervisningsformerna skola och hemundervisning. Hemundervisning är en helt annan undervisningsform där framgång bygger på helt andra faktorer än i skolan.

Om du kommer till tankesmedjan Mirejas frukostmöte den 18/6 så får du förklarat för dig exakt vad detta beror på av en internationellt erkänd psykolog, se http://www.mireja.se/evenemang.html

De studier som gjorts i USA på hemundervisning är inte bara gjorda på offentliga skolor, utan även på privatskolor. Privatskolorna har förvisso bättre resultat än de offentliga skolorna, men hemundervisning ger lika goda eller bättre resultat även än privatskolorna.

Ett tips vore att be Riksdagens utredningstjänst höra sig för i svenska kommuner hur det går för de hemundervisade svenska barnen. Resultatet skulle bli att även de klarar sig minst lika bra eller bättre än skolan - det ligger i sakens natur, något annat godkänns sällan vid insynen. Kraven i Sverige är de facto högre ställda på hemundervisade barn, än på skolbarn.

I dina exempel om busschaufförer och läkare är vi överens: Om mina bara gick i skolan skulle jag också vilja att de hade en utbildad lärare. (Fast som erfaren hemundervisare skulle ha ännu lite större krav på läraren än så.) Men det är inte skola det gäller. Det är hemundervisning det gäller. Hemundervisade föräldrar föredrar sig själva som lärare för sina barn framför de bäst utbildade lärarna i Sverige. Och de har synnerligen goda skäl för detta: Forskning, internationella erfarenheter och egna erfarenheter av egna och andras hemundervisade barn.

Du har rätt att låta dina barn gå i skola för en utbildad lärare. Människorättskonventionerna ger dig denna rätt. Men hemundervisande föräldrar och barn ska ha sin rätt enligt samma konventioner.

Bäste Mats, rösta nej till skollagsförslaget den 21-22 juni, i varje fall till kapitel 24, paragraf 23.

Cina Wallén sa...

Hej Mats!

Att jämföra skolans sätt att lära ut med hemundervisningens blir ohållbart om man inte förstått att det är två helt skilda sätt.

Nu såg jag att Jonas redan gått in och förklarat - tack Jonas!

Jag vill också ge några konkreta exempel:

I hemundervisning fungerar föräldrarna även som navigatörer eller mentorer som hjälper till att leda barnen genom all den kunskap som står barnen till buds - jag vågar påstå att det är långt mer än vad som anges i läroplanen för grundskola.

Dessutom kan vi tillgodose barnens resurser på ett helt annat sätt än vad som hittills varit möjlig i skola.

Begreppets innebörd av "Learning by searching" är det som jag har upplevt att svenska hemundervisade barn lär sig huvdsakligen på.
De blir också märkbart mer självgående i o m de självklara nära relationerna som naturligt uppstår i denna utbildningsform.

Svenska hemundervisande föräldrar är långt ifrån sämre än tex amerikanska, kanadensiska eller engelska och därför uppmanar jag dig nu att kontakta Rohus för att få mer information.

Jag tycker vidare att det låter underbart att du vill lära dig mer om Clonlara. Det tror jag skulle kunna vara ett fungerande sätt att bemöta oss hemundervisare på.

Vänligen Cina Wallén
vice ordförande i Rohus

Bosse sa...

Av frukten känner man trädet...

Hej Mats,

Hälsningar från Borås. Av frukten känner man trädet, eller hur? Jag har lärt känna en familj som hemundervisat sina barn i Skottland, och nu flyttat till Sverige. Vilka kunniga, kompetenta, sociala och trevliga ungdomar!!

Se följande artikel, och framför allt kommentarena:
http://www.bt.se/nyheter/ulricehamn/ulricehamn-sager-nej-till-skola-hemma(1760491).gm#comments

Jag själv är fostrad i det svenska systemet, gick ut naturvetenskaplig linje på gymnasiet med toppbetyg och utbildade mig senare till civilingenjör... och varje gång jag träffar mina vänners barn hur mycket jag avundas deras sätt att lära av vardagens utmaningar varje dag. De är smartare och - framför allt - betydligt mer socialt kompetenta än jag själv och jag vill påstå än de flesta svenska barn jag träffar.

Javisst, föräldrarna är duktiga och disciplinerade. Och i stället för sina egna karriärer bryr de sig om sina barns framtid, och väljer att leva väldigt enkelt.

Odisciplinerade, lata och ointreserade föräldrar bör inte hemundervisa - men VARFÖR förbjuda möjligheten för de föräldrar och familjer som verkligen har en möjlighet och vilja att bidra att deras barn får en mycket BÄTTRE gund i livet - kunskapsmässigt OCH socialt? (forskning stödjer detta - för mig räcker det att ha sett det med mina egna ögon)

Välkommen att kontakta familjen i fråga genom mig. Jag nås på 070-7693003.

Jag ber: Se till att inte isolera vårt land genom att förhindra möjligheten till hemundervisning!!

Med vänlig hälsning,
Bosse

GL Jarl sa...

@ Mats, "man måste skilja på Sverige och USA" säger du, och i samma veva refererar du till McKinsey rapporten??? Hur många andra länder bygger inte den på - 25 olika länders skolsystem! Och det är just SKOL-system den analyserar, inte hemundervisning, som ju inte är ett skolsystem, det är en annan utbildningsform än skola, vilket är just den möjligheten som en del av oss vill ha kvar som valmöjlighet i detta demokratiska land.

Att jag tycker att vem som helst kan undervisa är väl en naturlig konsekvens av det som skolan är avsedd att understödja - utveckling av var och en efter dennes förmåga till att bli det man vill.

Jag har åkt med mången busschaufför med körkort, som kör som svin! Jag har också busskort, men inte vill jag sätta mig och köra en massa människor för det, jag har inte kört buss på 20 år. Oavsett det så kan man väl lika lite som att jämföra USA med Sverige avseende skolsystem, jämföra läkare och lärare? Det är två helt olika yrken.

Det är klart att du Mats ska få välja att sätta dina barn i en skola med utbildade lärare. Ingen vill ta ifrån dej den möjligheten. Och om andra vill välja att deras barn ska få utvecklas på annat sätt, vem är då "behörig" att ta den möjligheten ifrån dom?

Idag har du möjlighet att vara lojal mot dina ideal och stå upp för mänskliga rättigheter i enlighet med internationella konventioner och för sann valfrihet, eller så kan du välja att vara lojal mot andra värden i ditt liv.

Lycka till med omröstningen!

Anonym sa...

Tack Bosse för länken! De politiker som inte prioriterar sina barn finner det nog stötande att det finns hängivna engagerande älskande föräldrar. Förslaget om ny skollag innebär förutom ofrihet också otrygghet. De som röstar för förslaget deltar i övergrepp som sker i skolan. De stänger en flyktväg för brottsoffer. Det är lätt att förstå varför Hitler förbjöd hemundervisning, men nog hade jag väntat mig ett större intresse för mänskliga rättigheter i Sverige 2010.

Anonym sa...

Varifrån kommer denna föräldra förakt ?????

Varför tror alla att föräldrar är dumma, okunniga, rent av farliga för sina barn ?

Även utbildade lärare kan råka var föräldrar. Så om de är olämpliga för att handera sina egna barn
är de definitivt inte lämpliga för mina barn.


GE tillbaks sveriges föräldrar
ansvaret och respekten.

Politiker skall tjäna folket inte tygla folket.

Vi har många duktiga och ansvarsfulla föräldrar i sverige.
Men de är lurade och hjärntvättade
och tvingade av skattetrycket att överge sina barn tidigt till staten.

BARN behöver sina föräldrar och sina familjer mest av allt.
dagis, skola, fritids och kompisar får inte komma först.
Framförallt måste man fritt få lov att välja bort dagis, skola, fritids och kompisar om det passar bättre för en familj.

Ahmed Jamal sa...

Välkommen till den Nya Världsordningen barnfamiljer! Samtliga politiker och inflytelserika människor bland mydigheter & regering, valda av er, jobbar & endast för införandet av Den Nya Världsordningen. Den här debatten ligger inte ens på bordet hos "våra" beslutsfattare, utan liknande sociala samhällsfrågor klubbas på utan människornas inflytelse. Vad säger vi om dem miljarder kronor som regeringen borde ha satsat på samhället i första hand som vi aldrig ha fått ta del av. Skolan går sämre och sämre för varje dag som går, medans politikerna babblar på. Jag är 24 år gammal & har levt mina 22 år i Sverige, och jag ser en stor försämring socialt, mer segregation istället för integration. Ungdomarbetslösheten högre, för varje år. Men skattepengar till att finansiera groteska krig runt om i världen, för dessa aktiviteter verkar pengarna aldrig sina!

Unknown sa...

Oj!
Är det verkligen Moderaterna som har makten i Sverige?
Vad hände med valfrihet?
Är det inte mest öststater som har förbjuden hemundervisning?

Vi bor i Sydney och hemundervisar våra barn och trivs med det. Förbjudet? -Är inte det lite drastiskt?

Jag har en åttaårig dotter som just nu är intresserad av kärnfysik och en tolvårig son som sjunger på operahuset i Sydney.

De kunde både läsa och skriva innan skolorna startade, och de har gått framåt med stormsteg. Visst, ojämn fart med alltid en bra bit framför jämnåriga kompisar som går i skolan.
Verkar onekligen att det är bäst för barnen att vi INTE bor i Sverige just nu..

Hemskolningsinspektören är nöjd med deras framgångar (och inte förvånande heller. -Rent generallt sett ligger hemundervisade barn bättre till vid de årliga standardproven)
En bekant är 15 år och studerar till och med nu vid universitet.

Socialt sett blir umgänget mer varierat också. De träffar barn i blandade åldersgrupper.
Bara i en skola har man en såden onaturlig umgängesgrupp där alla är exakt lika gamla. Hemskolning är ju inte bara sitta hemma i huset. Hemskolade barn träffar ju faktikt varandra också..

Det hela verkar som ett drastiskt förbud helt i onödan som inskränker folks friheter och valfrihet.

Ditt argument mot hemskolning håller inte heller: Om en grupp vill seggregera sig från resten av samhället så öppnar de ju bara en egen skola. För att få det här beslutet att fungera måste man ju också förbjuda friskolor, eller hur?

Synd, -det är nu ännu mer osannolikt att vi flyttar 'hem till Sverige' igen.. :-(


Peter

GL Jarl sa...

Hej Peter, kul att se en kommentar på detta inlägg efter två år! Här är ytterligare en blogg som hålls igång av (liberal)kommunistnazisten Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm. Vill man gå upp i taket så ska man läsa hennes blogg ;) Du som bor i Australien kanske också är intresserad av att stoppa statens intervention i Aboriginals liv i NT, där dom nu bl.a. vill tvinga barn till skolan genom ekonomiska sanktioner. Skriv gärna under denna petition.