08 maj, 2010

Ledarskapet lyfter skolan

SKL presenterade igår en skrift om vad det är som skapar en bra skola, vilka förutsättningar som krävs för att eleverna ska få bra resultat. De har djupstuderat 16 kommuner som antingen har haft väldig goda resultat över tid eller kraftigt förbättrat resultaten.

12 av de 16 kommunerna har moderat kommunledning. Slump eller samband?

SKL pekar ut 8 områden som framgångsfaktorer, jag tror att det ligger mycket i dem. Forskningen pekar i samma riktning också.

1. Ledarskapet, både politiskt och på rektorsnivå.
2. Kompetenta lärare.
3. Höga förväntningar på alla och höga ambitioner med skolan.
4. Uppföljning och utvärdering.
5. Goda relationer byggda på en gemensam värdegrund.
6. Tydlig rollfördelning.
7. Upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd.
8. Samsyn om målen.

På flera av dessa områden kan jag se att det finns politiska skillnader mellan oss och s.

Socialdemokraterna har eempelvis aldrig prioriterat ledarskapet. De drog ned på och stoppade slutligen intagningen till rektorsutbildningen. De vill ofta hårdreglera vad rektorerna får göra och inte göra. Socialdemkratiska kommuner är påtagligt ointresserade av Lärarlyftet, utnyttjar inte ens hälften av de tillgängliga pengarna. Höga förväntningar - ja, det utmanar ju den socialdemokratiska grundlagen - Jante. Uppföljning brukar de vara livrädda för, nationella prov och omdömen hem till föräldrarna har de motarbetat länge. Rollfördelningen vill de gör mer otydlig genom ytterligare regleringar i sitt förslag till ny skollag.

Att det är flesta framgångkommunerna leds av moderater kanske trots allt inte är en slump?

När utbildningsutskottet ordnade ett seminarium om framgångsrika skolor för något år sedan så var det tyst från den röda bänken och intresset ganska svalt. Det känns som om de vill in och peta i detaljer i stället för att ta fasta på de stora och principiellt viktiga frågorna.

Det känns angeläget att hålla fast vid framgångsfaktorerna i stället.

Dagens samhälle, Dagens samhälle, SvD,

Inga kommentarer: