08 augusti, 2008

Rapporten Mer valfrihet i skolan

Här är en sammanfattning av vårt rapport om valfrihet i skolan. Hela rapporten finns att läsa på moderaternas websida.

Bilden är Kristofferskolan i Bromma, som jag besökte i juni. En av våra äldsta friskolor med hög kvalitet.

Friskolereformen har varit en vitamininjektion för den svenska skolan. Över en kvarts miljon barn och ungdomar går idag i enskilt drivna förskolor och skolor. Föräldrarna är över lag nöjda och resultaten är goda. För oss moderater är det inget självändamål att elever går i friskola, utan det viktigaste är att kvaliteten i undervisningen är hög. Eftersom varje människa är unik behövs olika skolor, en mångfald av alternativ så att alla kan hitta en skola som passar. Därför är valfriheten så viktig.

Kampen för valfrihet är ännu inte över. Fortfarande finns tendenser till statliga åtstramningar och socialdemokraternas motstånd har hårdnat. De vill stoppa och försvåra för friskolorna, hindra människor från att förverkliga sina idéer om en bättre skola. Vi vill tvärtom uppmuntra nya pedagogiska idéer och ser det rekordstora intresset att starta friskolor som något positivt.

Vi moderater är den starkaste rösten för frihet i Sverige och tar därför nya initiativ för att trygga valfriheten. Dagens regler tillkom i början av 1990-talet och nu behöver de anpassas till dagens samhälle. Följande sju punkter är angelägna att genomföra för att öka valfriheten för medborgarna och få mer likvärdiga spelregler mellan kommunala skolor och friskolor.

1. Befria de kommunala skolorna. Den översyn av skollagen som pågår bör ha som mål att göra de kommunala skolorna friare. Statligt och kommunalt detaljstyre måste bort. Skolorna bör också tillåtas samarbeta och köpa tjänster av varandra.
2. Frisök stärker de kommunala gymnasierna. Alla gymnasieskolor bör vara öppna att söka för alla elever, oavsett vilken kommun de bor i. Därmed jämställs de kommunala gymnasierna med vad som gäller för friskolorna och valfriheten ökar.
3. Enklare att starta friskola. Processen för att få starta en friskola måste göras om från grunden. Det är orimligt att man måste ansöka 500 dagar innan man vill starta. Principen ska vara att de som uppfyller grundläggande kvalitetskrav också ska få rätt att
starta.
4. Skärpt kontroll och snabbare sanktioner. Samtidigt som det blir enklare att starta en friskola så behöver uppföljningen skärpas. Nya skolor bör inspekteras redan första året och skolor som inte håller hög kvalitet ska snabbt kunna stängas eller få böter.
5. Rättvis skolpeng. Kommuners fusk med skolpengen måste stoppas. Friskolorna ska kunna gå till domstol för att få sin rätt till likvärdig ersättning prövad. Kommunerna ska inte få göra skolpliktsavdrag och momskompensation ska ges till alla friskolor.
6. Underlätta avknoppningar. Lagen behöver förtydligas så att det tydligt framgår att personalen ska ha möjlighet – och eventuellt också rätt – att ta över sin skola och under vilka förutsättningar det ska ske.
7. Inför valfrihet för vuxenstuderande, Frivux. Det är ologiskt och oförsvarbart att vuxna inte har samma valfrihet som yngre att välja skola. Frivuxsystemet bör införas snarast möjligt.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra tycker jag! En viktig del att komma i håg är att elevunderlaget gör att mängden skolor inte kan bli oändligt. Kan också tänka att jag saknar initiativ till friskolor med specialpedagogisk inriktning. Det måste vara fritt att välja den skola man tycker är bäst, men lika viktigt är att det ska kännas som ett tryggt och långsiktigt val för elev och föräldrar. Skolan ska vara en trygg och varaktig organisation som erbjuder kvalitet. Vi måste fortsätta arbeta för en valfrihet som innebär kvalitiet, mångfald, men även trygghet och långsiktighet.

Linda Johansson
aktiv i moderaterna i Sollentuna kommun

Anonym sa...

Hej, bra att moderaterna tar lite initiativ i den borgliga skolpolitiken.
Den nya gymnasieutredningen innehåller delar som starkt begränsar valfriheten både för elever och skolohuvudmän. Dessutom försämrar flera av utredningens förslag friskolornas möjligheter att konkurrera med de kommunala skolorna.
Inte kan väl en moderatledd regering tillåta detta?

Anders Paulsen, Marina läroverket i Danderyd

Anonym sa...

Det finns många delar i det Gerdas lyfter fram som är bra. Men om vi är seriösa och menar allvar med Valfrihet så måste den bygga på kvalite inte ägandeform. Eleverna ska välja utifrån kvalite inte utifrån vem som driver skolan. Därför är det viktigt med lika vilkor och lika skyldigheter för såväl friskolor som kommunala skolor. Kommunala skolor har idag skyldighet att erbjuda skolplats till alla elever, (Iv platser på gymnasiet)vilket inte en friskola har MEN det är samma kassa som bekostar de båda skolformerna dvs våra skattepengar.

Lika vilkor. Lika rättigheter och skyldigheter. Krav på öppenhet och kvalitetsredovisningar från samtliga skolformer så att elever kan välja utifrån kvalitetskriterier. Krav på att ta emot de elever som söker och inte selektivt välja bort vissa.
Då är jag med!

(PS läste sossarnas skolpolitiska program-där lyfter de fram just kvaliten som viktig inte ägandeformen)

/Reneé Jansson