22 juni, 2010

Skolan nästa mandatperiod

Idag presenterade Alliansens arbetsgrupp för nästa mandatperiods utbildningspolitik sin slutrapport. 46 sidor gediget material.

Jag gillar inledningen med tydliga värderingar. Skolan ska inte vara värdeneutral, inte politiken heller. Ibland får jag intryck att man bara ska lyssna till forskning. Det blir lite teknokratiskt. Visst är forskning oerhört viktigt (men någonsin samstämmig?), men politik är ingen vetenskap utan bygger på värden som man tycker är rätt och fel. De lyfter vi fram och det blir en ganska skarp kontrast mot de rödgröna tror jag.

Vi har en tydligt individualistisk infallsvinkel. Varje elev ska ha rätt att utvecklas maximalt utifrån sin fömåga, det är uppfordrande och nödvändigt. Vi ser varje individ som unik och läraktig, med rätt att bestämma själv om sitt liv och att få utvecklas och nå nya kunskaper. Om alla får utvecklas efter sin förmåga så får vi ett tryggare och rättvisare samhälle.
Vi säger att bildning och kunskap har ett egenvärde. Skolan är ingen instrumentell anstalt som i första hand är till för staten. Bildade medborgare gör att Sverige håller ihop, därför är det viktigt med tydliga kunskapskrav redan från början och se till att alla når en gemensam lägstanivå.
Vi säger ja till globalisering och valfrihet, här finns ingen tvehågsenhet. Visst finns det lite nackdelar också men de ska övervinnas. Som gammal utredare av Frivux är jag vädligt glad att Alliansen nu går vidare med valfrihet i vuxenutbildningen. Det är något djupt orättvist och konstigt att vuxna och myndiga människor inte får välja skola på samma sätt som barn och ungdomar. Skam den som ger sig! :-)

Så många "nyheter" är det kanske inte. Reformtempot blir lugnare under nästa period. Fokus blir på genomförande - av skollagen, den nya gymnasieskolan, nya kursplaner och nytt betygssystem, ny lärarutbildning mm. Det tror jag att lärarna och rektorerna uppskattar.

Men lite nytt är det ändå, utöver Frivux. Ett nytt Rektorslyft lanseras. Vi ska satsa mer på att ta vara på den nya teknikens möjligheter. Vi ska lyfta skolorna i utanförskapsområdena, alltså våra segregerade förorter. Forskningen om framgångsrika skolor ska spridas och få mer genomslag.

Sammantaget: ett klart borgerligt och framtidsinriktat skolprogram som det borde vara lätt att vinna väljarna för. Frågan är när de rödgröna enas om sin skolpolitik och vad det blir då. Eller om de enas...

Aftonbladet, DN,

Inga kommentarer: