11 maj, 2009

IG i Hofors

Skolinspektionen ger IG åt Hofors, skriver Gefle Dagblad.

Inspektionsrapporten är verkligen ingen rolig läsning. Några citat:

"Sett över tid, under perioden 2004-2008, har betygsresultaten försämrats markant. Vidare är det påfallande stora skillnader i resultat mellan flickor och pojkar och mellan nationella ämnesprov och slutbetyg i ämnet matematik. Med tanke på de låga kunskapsresultaten är det anmärkningsvärt att mer kraftfulla åtgärder inte har vidtagits för att garantera att alla elever får det särskilda stöd de bedöms vara i behov av."

"Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas för att förbättra elevernas kun-skapsresultat för samtliga ämnen i årskurs 9 samt följa upp och utvärdera resultaten."

Samtidigt får jag inte det att gå ihop med följande citat:

"På flertalet skolor bedöms rektorerna vara väl förtrogna med verksamheten och tar som pedagogiska ledare ansvaret för att utveckla verksamheterna mot ökad måluppfyllelse."

"Skolinspektionen kan konstatera att kommunen i stort sett tar ett gott övergripande ansvar för att ett kvalitetsarbete bedrivs på ett tillfredsställande sätt inom kommunens förskolor och skolor."

Hur kan man vara väl förtrogen med verksamheten när man inte följer upp kunskapsresultaten? Hur kan man å ena sidan säga att man tar ansvar för att utveckla verksamheten, samtidigt som resultaten sjunker?

Jag förstår inte de här dubbla budskapen. Lite som att "operationen lyckades, men patienten dog". Det var ju det här vi ville bli av med när den nya inspektionsmyndigheten inrättades i höstas. Jag vill ha tydlighet och konsekvens och ärlighet, inte sopande under mattan.

Jag efterfrågar också lite mer kommentarer från Hofors ledning, denna genuint sossestyrda kommun. Inte en enda friskola eller privat förskola finns, så det kan de inte skylla på heller. Hur kan det ha blivit så här? Sossarna har ju styrt i decennier och borde ha fått igenom varenda förslag?! Någon borde träda fram och ta ansvar nu och inte gömma sig bakom tjänstemännen. Var är kommunstyrelsens eller barn- och ungdomsnämndens ordförande?

Inga kommentarer: