04 mars, 2009

Äntligen rättsäkerhet för friskolor

Äntligen ska friskolorna få rätt att överklaga de bidrag de får från sina elevers hemkommuner. Hittills har de levt i en rättsosäker värld. Lagen säger att det ska vara lika villkor, men de kan inte gå till domstol och få det prövat och det är naturligtvis helt oförsvarligt. (SR)

Massor av kommuner fuskar med skolpengen och ger inte eleverna på friskolor den ersättning de har rätt till. Senast läste jag om Stenungsunds kommun, där en tvist pågått sedan 2002. Det blir godtycke och rättslöst.

Idag kan en kommuninvånare överklaga kommunens beslut om skolpeng som kommunalbesvär. Domstolen kan endast upphäva kommunens beslut men inte säga vilket belopp det ska vara i stället. Det gör att det blir långa processer och att vissa kommuner trilskas och fattar samma eller likartat beslut igen. Och så kan det pågå, år ut och år in. En utstuderat illvillig strategi från vissa sossekommuners sida att svälta ut friskolorna.

Jag har begärt en utredning från Riksdagens Utredningstjänst om hur många domstolsprocesser som pågår om bidragens storlek, men det går inte att få fram. Det är ingen som vet och det finns ingen statistik, vilket känns rätt anmärkningsvärt. Man följer upp det mesta i Sverige och vi har skolmyndigheter som är snabba att kritisera friskolor som inte sköter sig, men inte kommuner som ger orättvisa bidrag.

Göteborg, Bjuv, Nora, Karlskrona, Luelå, Botkyrka, Ronneby och Gävle är i alla fall några sådana exempel där jag läst domar ifrån. Läste igår att Skellefteå kommun tar ut dubbelt så hög hyra när friskolor hyr in sig i idrottshallar som när kommunala skolor gör det. Ska det vara lika villkor, så ska det. Hoppas att de överklagar i Skellefteå.

Propositionen innebär att man nu mycket tydligare talar om vad skolpengen ska innehålla. Skolpliktsavdrag, som vissa kommuner infört, förbjuds. Momsersättning, som kommunen får full kompensation för från staten, ska betalas med 6% och inget annat (en del kommuner håller inne pengar här idag). Man ska få pengar för undervisning, mat, elevhälsa, lokaler, läromedel och administration - alltså precis de kostnader som en kommunal skola har. Då blir det lika villkor. Skolan ska också kunna få tilläggsbelopp för elever som av olika skäl kostar extra, t ex om de har modersmålsundervisning eller väldigt särskilda behov som kostar mer. Nästa år börjar det gälla.

Är det här viktigt? Tvivelaktigt JA. Det finns 4 000 privata förskolor och 1000 friskolor med sammanlagt en kvarts miljon barn/elever. Det räcker med att det är ett problem för 1% så handlar det om 25 000 unga som inte får rätt till en likvärdig utbildning.

Lärarnas Riksförbund tycker däremot inte att det är så viktigt och vill inte genomföra det här nu utan först utreda kommunaliseringens effekter. Godtycke i fem år till, alltså. Varför är de inte intresserade av att friskolorna, där de har många medlemmar, får en rättvis ersättning? Lärarförbundet är mer positivt. Ytterligare ett exempel på LR:s vänstersväng och Lärarförbundets närmande till oss borgerliga.

Det här kommer att stärka rättssäkerheten för tusentals näringsidkare i skolbranschen och kvaliteten i verksamheten för över hundratusen barn och elever. Varje vecka levererar regeringen nu förslag för att öka valfriheten och göra Sverige bättre. Underbart!

1 kommentar:

Anonym sa...

Ersättningen till fristående grundskolor i Göteborg har utgått ifrån de kommunala grundskolornas utfall uppräknat med index, fastställda av kommunstyrelsen i stadens budgethandling. Denna modell har mer eller mindre alltid överklagats med motiveringen att olika beräkningar, gjorda av representanter ifrån friskolorna, visat att ersättningen inte är likadan som till den kommunala grundskolan och kommunen har också förlorat i olika rättsinstanser pga svårigheter med att förklara modellen.

Inför 2010 kommer ersättningen att bygga på den kommunala grundskolans budget för aktuell ersättningsperiod. Detta genomförs nu äntligen efter alla år av överklaganden och olika utredningar vilket borde innebära en större tillfredsställelse bland dom som tycker att dagens modell är felaktig.

Men vänta nu, vad betyder egentligen budget? Är budget detsamma som ett utfall? Är inte budget ett styrinstrument i den offentliga verksamheten vilket betyder att man önskar sig en viss nivå på kostnaden, beroende på hur mycket man har i kassan? Betyder inte detta att en ersättning som bygger på en budgeterad siffra kan bli lägre än en ersättning byggd på det faktiska utfallet?

Med tanke på lägre elevantal och en tidsfördröjning med att anpassa verksamheten till faktiska kostnader borde detta innebära att kostnaden per elev många gånger är högre än en budgeterad peng per elev.

Så vad får man nu I Göteborg? Jo en ersättning som antagligen blir lägre än tidigare och man följer de regler och lagar som finns uppsatta för skolverksamheten i Sverige. Och eftersom man måste följa lagen kommer politikerna att rösta för en ny modell i Göteborg eller...