27 april, 2010

Rapporter om IT i skolan

Sitter (eller står faktiskt) och plöjer några rapporter om IT-situationen i skolan. Det finns så mycket att göra på det här området att man blir nästan gråtfärdig. Och det är så nödvändigt för att skolan ska hänga med i samhällsutvecklingen, att skolan uppfattas (och är!) vara up to date.

Förra våren rapporterade Skolverket om datorsituationen, som är ganska bedrövlig. Jag skrev om det här. Nyligen kom del 2 från Skolverket. Den handlar om den faktiska datoranvändningen och bygger på elevenkäter. Det finns ju en del övrigt att önska, man man väl lite torrt konstatera.

Om vi börjar med det positiva. Det är naturligtvis väldigt glädjande att man inte ser några könsskillnader i elevernas uppfattning om sin egen datorkompetens. Det skulle man annars kunna tro. Positivt är också att nästan alla elever lärt sig om integritet och källkritik i sin internetanvändning. Ungdomarna har överlag också ett mycket gott självförtroende.

Sen kommer det negativa. Datoranvändningen på mellanstadiet är inte så omfattande. 45% av eleverna använder dator i skolan mer sällan än någon gång i månaden. 18% anger att de inte använder dator över huvudtaget i något ämne. På högstadiet och gymnasiet används datorer något mer, mest i svenska och samhällskunskap men nästan aldrig i matematik. Men fortfarande anger 49% av högstadieeleverna att de "sällan" eller "aldrig" använder dator under svenskalektionerna. Var tredje högstadieelev har aldrig arbetat med bilder, ljud och musik med hjälp av datorn. 94% av såväl högstadie- som gymnasieeleverna använder "sällan" eller "aldrig" dator på matematiklektionerna. Ännu mer anmärkningsvärt blir det när man jämför med kursplanerna, som uttryckligen talar om datoranvändning...

Ser inte skolorna möjligheten till ökad förståelse för exempelvis diagram och samband med datorernas hjälp? Det borde väl vara utmärkta redskap för att levandegöra samhällskunskapen och svenskan!

Jag har också hittat en studie över "Access and Use of ICT in European Schools 2006 (Empirica)" och omfattar EU-länderna samt Norge och Island. Den är några år gammal, men tyvärr tror jag att inte att verkligheten förändrats nämnvärt. Det intressanta med studien är att Sverige ligger på plats 7 när det gäller teknik och uppkoppling (access) och på delad andraplats när lärarna skattar sin egen kompetens, men däremot näst sist (efter Island) när det gäller motivationen att använda den moderna tekniken i skolan.

En möjlig förklaring som förs fram i rapporten är att IT-kompetensen generellt sett är så hög i Sverige och Island att motivationen att föra in den i skolan inte är lika stor som i andra länder. Det ligger nog något i det. Samtidigt funderar jag över inställningen i Sverige också. Vi brukar ju vara måna om likvärdigheten i vårt land. Vi ska inte ha ett två tredjedelssamhälle och risken nu är ju att alla inte får del av det nya, att vi får en ny sorts segregation där alla inte får jämlika förutsättningar att möta framtiden.

Lärarna, skolorna, kommunerna och även staten borde kunna göra mer i det här avseendet för att skapa en likvärdig och rättvis skola för alla.

Inga kommentarer: